Innledning

Emnet tar utgangspunkt i kjernen av bachelorgraden og er en fordypning i prosjektledelse, kunst og kreative næringer. Studenten skal tilegne seg dyptgående kunnskap om kunst og kreativ næring og prosessene tilknyttet et prosjekt i disse feltene. Studenten skal kjenne til aktuelle fora og fagmiljøer og benytte dette til å holde seg oppdatert innen feltet generelt og egen fordypning spesielt.

Emnet er todelt. Del 1 er felles og vil bestå av undervisning gjennom semestret. Del 2 er studentdrevet og studentene skal i grupper fordype seg innen valgfrie bransjer med tilhørende prosjekttradisjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har dyptgående kunnskap om kunst og kreativ næring, samt prosesser tilknyttet prosjekter innen disse feltene
  • kjenner til spesifikke trekk ved en bransje innen kunst og kreativ næring, og kan ivareta nødvendige behov tilknyttet denne bransjen

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan benytte informasjon og innspill fra aktuelle fora og fagmiljøer i arbeid med å finne gode løsninger for de oppgaver, prosjekter og produksjoner han/hun arbeider med
  • kan reflektere over sammenhenger og tendenser innen kunst og kreativ næring, herunder vise til særtrekkene i den pågående diskurs innen fagfeltet

Generell kompetanse

Studenten...

  • utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer innen feltet generelt og valgt fordypning spesielt, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjens egenart

Emnet inngår i

Prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Emnet er todelt. Del 1 er felles og vil bestå av undervisning gjennom semestret. Undervisningen vil bestå av forelesninger, workshops, samtaler med fagpersoner og bransjeaktører, gruppearbeid, oppgaver og presentasjoner.  Del 2 er studentdrevet og studentene skal fordype seg innen valgfrie prosjekter og bransjer. Prosjektene skal planlegges, gjennomføres og evalueres. Studentene velger selv form, format og innhold.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 80 timer

Selvstudium - 145 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 50 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 75 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 25 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 35 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidslivstilknytning

Samarbeid med nærings- og kulturliv, både i undervisning og i prosjektarbeid. Gjesteforelesere og mentorer fra bransjen, reelle prosjekter mm.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt gruppeeksamen (2-4 studenter) bestående av en skriftlig hjemmeeksamen og en muntlig eksamen*

Hjemmeeksamen varighet: Emnets varighet

Muntlig eksamen varighet: 30 minutter  

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler:  Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres individuelt i form av en sammensatt 72 timers skriftlig hjemmeeksamen og en muntlig eksamen med justert oppgavetekst.