Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten en grunnleggende innføring i markedsføring. For å forstå markedsføring knyttet til prosjekter innen kunst og kreative næringer må studenten ha kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper innen markedsføringsfaget. På den måten kan studenten bli i stand til å identifisere, forstå og diskutere, samt løse oppgaver og utfordringer knyttet til markedsføring av opplevelser og andre produkter og tjenester i denne sektoren.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden
  • kjenner til sentrale teorier, modeller og begreper innen markedsføringsfaget, herunder solid forståelse for grunnleggende kjennetegn ved sosiale medier som markedsføringsverktøy

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte markedskommunikative begreper og verktøy, herunder digitale verktøy som sosiale medier, for å kommunisere og utvikle produkter og evenementer til/i offentligheten
  • kan utvikle og presentere markedsføringsplaner for en virksomhet/prosjekt

Generell kompetanse

Studenten...

  • er i stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis
  • kan vurdere etiske problemstillinger som oppstår i markedsføring av kunst og kreativ næring

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer Selvstudium - 77 timer Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 35 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: Fem dager 

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100% av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.