Innledning

Emnet gir studenten innsikt i den norske kulturpolitikken, de offentlige kunst- og kulturinstitusjoner og ulike lederstillinger i denne sektoren. Gjennom kunnskap om forvaltning på sentralt, regionalt og lokalt nivå vil studenten bli i stand til å arbeide med kunst- og kulturfeltet fra dette perspektivet.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

  • har bred kunnskap om offentlige forvaltningsorganer og kulturinstitusjoner, samt deres rolle i samfunnet
  • kan redegjøre for politiske rammevilkår og det historiske aspektet ved det norske kulturfeltet
  • kan utvise og anvende kompetanse rundt ulike forvaltningsoppgaver, ansvarsområder, samfunnsoppdrag og politiske føringer i kultursektoren

Ferdigheter

  • kan reflektere over kunstens og kulturens plass og rolle i samfunnet med særlig vekt på den offentlige politikken
  • kan belyse og diskutere problemstillinger knyttet til norsk kulturpolitikk og finansiering
  • kan forstå lederrollen og dens utfordringer i politisk styrte organisasjoner, samt tilegne seg innsikt i ledelse som strategisk virkemiddel i organisasjonene
  • kan analysere organisasjonstyper og beskrive hvordan de ledes, hvordan de er strukturert, resultatstyring, ulike prosesser og hvordan de må tilpasse seg omgivelser i samfunnet

Generell kompetanse 

  • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor utviklingen av norsk kulturpolitikk
  • kan tilegne seg teoretisk kunnskap om kulturfeltet og med dette som grunnlag formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
  • har bevissthet rundt fagområdets potensiale i et samfunnsperspektiv og delta i fagpolitiske diskusjoner

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av forelesninger, case- og gruppeoppgaver, samt en to-ukers ekstern praksis definert av skolen. Meningsutvekslinger basert på forelesninger og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring og styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemeldinger og veiledning, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 30 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 75 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 30 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Samarbeid med kunst- og kulturfeltet. Gjesteforelesere, praksis og bransjebesøk.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt