Innledning

Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter for å forstå de kreative næringene og interaksjonen mellom næring og kultur. Arbeidet med emnet skal gi studenten en forståelse av de forskjellige kreative næringer, utfordringene og synergiene mellom bransjene. Emnet skal også gi studenten en innføring i prosjektledermuligheter innenfor disse næringene for å bygge et teoretisk så vel som praktisk fundament for å kunne planlegge, lede og legge til rette for kreative prosesser knyttet til ideutvikling og kreativitet. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om utviklingen innen kreative næringer generelt
  • er orientert om det FoU-arbeid som finner sted innen kreative prosesser
  • har innsikt i de forskjellige prosjektleder-mulighetene som finnes innenfor kreative næringer

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende relevante metoder og verktøy til å lede kreative problemløsingsprosesser
  • kan arbeide systematisk og disiplinert innenfor ledelse av kreative prosesser og prosjekter, med respekt for verdier og samtidig utfordrende i uttrykk

Generell kompetanse 

Studenten...

  • er i stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis
  • kan reflektere kritisk om utfordringene og mulige synergiene i de forskjellige bransjene

Emnet inngår i

Prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, bransjebesøker, case-oppgaver, gruppe-oppgaver og skriftlige oppgaver. Meningsutvekslinger basert på forelesninger og pensum vil gi studenten mulighet til aktiv læring samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemeldinger, samt veiledning, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstudium - 42 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 29 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 40 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 21 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Samarbeid med kultur- og næringsliv. Gjesteforelesere og bransjebesøk.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 70 % deltakelse i undervisningen i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Studenten må ha fått godkjent obligatoriske aktiviteter i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.  

 

Obligatorisk aktivitet 2

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt