Innledning

Studenten skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter gjennom praksis ved selvvalgt praksissted med tilknyttet veileder. Arbeidet med emnet skal gi studenten en praktisk tilnærming til fagfeltet innen valgt fordypning, samt dyptgående kjennskap til fagmiljø innen relevant bransje.

Emnet skal også gi studenten en innføring i relevante problemstillinger i selvvalgt fordypningsområde, og dette skal være med å gi studenten et grunnlag for det videre arbeidet med bacheloroppgaven. Fordypningpraksis har som mål å være nært tilknyttet arbeidet med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har bred kunnskap om kommunikasjon både internt i en organisasjon og mellom organisasjon og omverden
  • er bevist på sine oppgaver, sin rolle og funksjon som medlem i en organisasjon eller bedrift

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende relevante metoder og verktøy til å utføre arbeid innen valgt fordypning, herunder arbeide systematisk og disiplinert
  • kan utvise en forståelse for organisasjonen eller bedriften som relevant aktør innenfor sitt fagfelt

Generell kompetanse

  • er i stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling, og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis
  • kan kritisk reflektere over praksisstedets FoU/KU-forankring

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring og Bachelor i Strategi og PR.

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av praksis på selvvalgt praksissted, samt mulighet for studenten til å finne individuell veiledning fra ekstern veileder tilknyttet samme praksissted. Veileders tilbakemeldinger og egne refleksjoner gjennom praksisrapport vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 16 timer Selvstudium - 8 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 16 timer Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 10 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Gjennomført og godkjent obligatorisk praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamenstype: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 10 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Digitale slides

Læremidler

Praksis og veiledning er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av faglærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.