Innledning

Emnet danner grunnlaget for en helhetlig og inngående forståelse av finansiering av ulike typer virksomheter innen kunst og kreative næringer. Studenten skal kunne tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig å sikre finansiering av ulike prosjekter eller annen virksomhet, inkludert ferdigheter innen søknadsskriving, sponsorarbeid, crowdfunding, kommunikasjon med investorer, långivere og andre aktuelle samarbeidspartnere, samt budsjettering og rapportering.

Bevissthet rundt valg av finansieringskilder og hvordan dette kan påvirke kunstneren, kunsten, prosjektet eller institusjonen og dens utvikling, er en viktig del av det studenten vil kunne tilegne seg gjennom dette emne. Studenten vil også få mulighet til å tilegne seg en forståelse for sammenhengene mellom det å finansiere en kunstbedrift basert på den kulturpolitikken som føres til enhver tid, samt de muligheter næringslivet kan gi.

Målet for emnet er å gjøre studenten i stand til å ivareta de finansielle behovene for et prosjekt eller en annen type virksomhet innen kunst og kreative næringer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om ulike typer finansieringskilder
 • har kunnskap om ulike former for finansiering spesielt relevant for kunst og kreative næringer
 • har kunnskap om ulike typer støtteordninger med særskilt vekt på offentlig støtte av kunst, kultur og kreative næringer
 • har kunnskap om budsjettering for ny og etablert virksomhet
 • har kunnskap om mulige fallgruver knyttet til finansiering

Ferdigheter 

Studenten...

 • er i stand til å utarbeide en realistisk finansieringsplan for ny eller etablert virksomhet
 • er i stand til å utarbeide realistiske budsjetter og kalkyler til bruk i planlegging av virksomhet innen kunst og kreative næringer
 • er i stand til å utforme søknader om økonomisk tilskudd til prosjekter innen kunst og kreativ næring slik at prosjektets økonomiske rammer ivaretas
 • kan anvende relevante metoder og verktøy i økonomisk planlegging og rapportering
 • kan rapportere virksomhetens økonomiske tilstand, samt framtidige behov til et styre eller andre interessenter

Generell kompetanse 

Studenten...

 • viser god forståelse for hvordan kunst og kunstnere og kreative prosesser påvirkes av ulike typer finansiering
 • er i stand til å vurdere ulike mulige finansieringskilder av prosjekter innen kunst, samt hvilke økonomiske mål virksomheten legger til grunn og kunne arbeide innenfor disse gitte rammene
 • er i stand til å bidra til en god kommunikasjon og idéutveksling, og gjennom dette bidra til hensiktsmessige løsninger og utvikling av god praksis
 • er godt orientert om og kan utvise en forståelse for ulike arbeidsarenaer og ideologiske perspektiver, og ut fra dette planlegge, lede og gjennomføre prosjekter og produksjoner på en måte som tar hensyn til bransjenes egenart

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av ulike forelesningsrekker, gruppearbeid, caseoppgaver, presentasjoner, praktisk og skriftlig arbeid. Diskusjoner og meningsutvekslinger basert på pensum og forelesningsrekker vil gi studenten mulighet til aktiv læring, samt styrke studentens refleksjonsnivå. Skriftlige oppgaver og innleveringer med tilhørende tilbakemelding, samt veiledning både i det teoretiske og praktiske, vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 96 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon / diskusjon i klassen - 12 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 30 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere og reelle case innen kunst og kreativ næring.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: 72 timer 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt