Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen sitt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt. Praksisperioden har en varighet på to måneder og studenten skal selv søke plass hos relevant praksissted.

Studenten skal ha en praksisveileder ved valgt praksissted og følge det ordinære arbeidet ved praksisstedet. Praksisveileder legger, i samarbeid med studenten, opp planer for studentens arbeid og skal følge studenten i læreprosessen. Studenten skal også ha en faglig veileder og kontaktperson ved instituttet. Hun/han er tilgjengelig for student og praksisveileder etter behov.

Underveis og ved endt praksis skal studenten skrive en rapport fra praksisperioden. Rapporten danner grunnlaget for karaktersetting av praksisemnet. Praksisleder skal etter endt praksis levere en evaluering av studentens praksistid og -arbeid til studenten og veileder ved instituttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal ha profesjonell innsikt i, kunnskap om og erfaring med å arbeide over tid i en profesjonell kontekst.  

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal anvende kunnskap, metoder og verktøy til å planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser, alene og i samarbeid med andre.

  • skal kunne reflektere over egen og andres faglige praksis i ulike arbeidsprosesser.  

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal få en praktisk opplevelse av en fremtidig arbeidshverdag.

  • skal ha forståelse for samarbeid og teambygging for å kunne opptre med profesjonalitet og bransjeetisk forståelse i fremtidig arbeid.

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring og Bachelor i Strategi og PR

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av praksis på selvvalgt praksissted, samt mulighet for studenten til å finne individuell veiledning fra ekstern veileder tilknyttet samme praksissted. Veileders tilbakemeldinger og egne refleksjoner gjennom praksisrapport vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 10 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 300 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 5 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 85 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet: Gjennomført og godkjent obligatorisk praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Vurderingskriterier

Konferer læringsutbyttebeskrivelsen

Læremidler

Praksis og veiledning er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av faglærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

NA