Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gi studenten mulighet til å knytte teori til praksis, oppleve den faktiske arbeidshverdagen innen sitt fagfelt, samt mulighet til å etablere nettverk eksternt. Praksisperioden har en varighet på to måneder og studenten skal selv søke plass hos relevant praksissted.

Studenten skal ha en praksisveileder ved valgt praksissted og følge det ordinære arbeidet ved praksisstedet. Praksisveileder legger, i samarbeid med studenten, opp planer for studentens arbeid og skal følge studenten i læreprosessen. Studenten skal også ha en faglig veileder og kontaktperson ved instituttet. Hun/han er tilgjengelig for student og praksisveileder etter behov.

Underveis og ved endt praksis skal studenten skrive en oppgave fra praksisperioden. Oppgaven danner grunnlaget for vurderingen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • skal ha profesjonell innsikt i, kunnskap om og erfaring med å arbeide over tid i en profesjonell kontekst  

  • skal kunne knytte praksis og teori sammen, og benytte seg av relevant litteratur i arbeidet med dette

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan anvende kunnskap, metoder og verktøy til å planlegge og gjennomføre arbeidsprosesser, alene og i samarbeid med andre
  • skal kunne reflektere over egen og andres faglige praksis i ulike arbeidsprosesser

Generell kompetanse 

Studenten...

  • ha en praktisk opplevelse av en fremtidig arbeidshverdag
  • ha forståelse for samarbeid og teambygging for å kunne opptre med profesjonalitet og bransjeetisk forståelse i fremtidig arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av praksis på selvvalgt praksissted, samt mulighet for studenten til å finne individuell veiledning fra ekstern veileder tilknyttet samme praksissted. Veileders tilbakemeldinger og egne refleksjoner gjennom praksisrapport vil styrke studentens læringsutbytte.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 20 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 300 timer

Selvstendig arbeid individuelt eller i grupper - 10 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Obligatorisk aktivitet

Ekstern praksis: Pliktig oppmøte i praksisperioden (fortrolig med praksissted, undervisning og veiledning). 

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Praksis gjennomføres i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltagelse og praksis, og informasjon gitt av emneansvarlig.  

Praksis foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent praksis kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent praksis meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av ekstern praksis: Gjentak ved neste ordinære gjennomføring eller i forelesningsfri periode om sommeren.

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon.

Det settes opp ekstraordinær kontinuasjon av eksamen før ordinær konteperiode i august.

Læremidler

Praksis og veiledning er en del av pensum. Obligatorisk pensum defineres av faglærer i forkant av det enkelte semester, og skal fremkomme av gjeldende semesterplan.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.