Innledning

Emnet er studentens fordypningsemne innen selvvalgt problemstilling og fordypning. Arbeidet med emnet skal gi studenten en innføring til ulike researchmetoder, samt veiledning i hvordan oppgaven utformes. Oppgaven kan enten vinkles praktisk, det vil si med utgangspunkt i en praktisk problemstilling som skal lede frem til et begrunnet løsningsforslag som skal kunne gjennomføres i praksis, eller teoretisk, det vil si med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som skal drøftes i lys av relevant teori.

Studenten skal gjennom individuell/gruppeveiledning få mulighet til å arbeide systematisk med et selvvalgt fokusområde der relevant forskning legges til grunn i utarbeidingen av enten den praktiske eller den teoretiske vinklingen av bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har fordypningsinnsikt og spesialkunnskap i emnet de velger
  • har kunnskap om relevante researchmetoder og evne til å underbygge sin oppgave på en gjennomtenkt og relevant måte, med FoU/KU-forankring

Ferdigheter

Studenten...

  • kan innhente nødvendig informasjon og data på en strukturert måte
  • kan demonstrere akademiske skriveferdigheter og metodebruk

Generell kompetanse

Studenten...

  • kjenner til både den pågående diskurs og nytenkning innen fagfeltet
  • har erfaring med å jobbe teoretisk (og praktisk) med en egendefinert oppgave over lengre tid

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring og Bachelor i Strategi og PR

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av en innledende forelesningsrekke, samt individuell/gruppeveiledning ved intern og/eller ekstern veileder. Studenten forventes å velge en relevant problemstilling knyttet til fordypningsområdet, og arbeide selvstendig med bacheloroppgaven gjennom hele semesteret.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer Selvstudium - 100 timer Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 470 timer Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, skriftlig hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe (opptil 3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.