Innledning

Emnet er studentens fordypningsemne innen selvvalgt problemstilling og fordypning. Arbeidet med emnet skal gi studenten en innføring til ulike researchmetoder, samt veiledning i hvordan oppgaven utformes. Oppgaven kan enten vinkles praktisk, det vil si med utgangspunkt i en praktisk problemstilling som skal lede frem til et begrunnet løsningsforslag som skal kunne gjennomføres i praksis, eller teoretisk, det vil si med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling som skal drøftes i lys av relevant teori.

Studenten skal gjennom individuell/gruppeveiledning få mulighet til å arbeide systematisk med et selvvalgt fokusområde der relevant forskning legges til grunn i utarbeidingen av enten den praktiske eller den teoretiske vinklingen av bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har fordypningsinnsikt og spesialkunnskap i emnet de velger
  • har kunnskap om relevante research metoder og evne til å underbygge sin oppgave på en gjennomtenkt og relevant måte, med FoU/KU-forankring

Ferdigheter 

Studenten...

  • kan innhente nødvendig informasjon og data på en strukturert måte
  • kan demonstrere akademiske skriveferdigheter og metodebruk

Generell kompetanse 

Studenten...

  • kjenner til både den pågående diskurs og nytenkning innen fagfeltet
  • har erfaring med å jobbe teoretisk (og praktisk) med en egendefinert oppgave over lengre tid

Emnet inngår i

Bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring 

Bachelor i PR og kommunikasjon 

Læringsaktiviteter

Undervisning vil være i form av en innledende forelesningsrekke, samt individuell/gruppeveiledning ved intern og/eller ekstern veileder. Studenten forventes å velge en relevant problemstilling knyttet til fordypningsområdet, og arbeide selvstendig med bacheloroppgaven gjennom hele semesteret.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 30 timer

Selvstudium - 100 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 470 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidslivstilknytning

Muligheter for å koble bacheloroppgaven til praksis

Eksamen

Eksamensdel: Bacheloroppgave, skriftlig hjemmeeksamen, individuelt eller i gruppe (opptil 3 studenter)

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt