Innhold

I dette emnet får studentene en grunnleggende innføring i faget kommunikasjon. Emnet skal drøfte hva PR er og hvordan det historisk er utviklet som et fag. Dette innbefatter de historiske betingelsene for PR, økonomisk, kulturelt og ideologisk, og ser på hvordan det oppstår et PR-fag, en PR-bransje og PR-jobber. Et annet viktig tema er de etiske debattene som kommer i forbindelse med PR. Kritikk av PR har fulgt PR-aktivitetene hele dens historie, og det er for eksempel vært kritikk av at det finnes et fag som selger plass i det offentlige rom til høystbydende og at det går ut over demokratiet. Det har også vært drøfting av de moralske sidene ved å bruke tekniske og andre ferdigheter knyttet til arbeid for gjennomslag for omstridte saker og for noen aktører på vegne av andre. Innblikk i slike diskusjoner vil skjerpe studentenes evne til å forstå etiske debatter i og om fagfeltet.

 

Emnet består av tre hoveddeler:

 1. PR som fag
  • Definisjonen av PR- og kommunikasjonsfaget
  • Forholdet mellom PR og markedsføring
  • Strategier for kommunikasjon og kommunikasjonsprosesser
  • Retorikk og overtalelse
 2. Samfunnsvitenskapelig teori og kommunikasjon
  • Moderne sosiologisk teori
  • PR og habitus
  • Kommunikativ handling og PR
  • Systemteori og kommunikasjon
 3. Historisk bakgrunn og etikk
  • Historisk bakgrunn for PR-faget, internasjonalt og i Norge
  • Kritikk av PR-faget, internasjonalt og i Norge
  • Etiske problemstillinger

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva faget PR- og kommunikasjon er
 • har kunnskap om hvilke rolle PR har i organisasjoner og i samfunnet
 • har kunnskap om den historiske bakgrunnen for faget
 • har kunnskap om moderne sosiologisk teori, som skal gjøre dem bedre i stand til å forstå kommunikasjonens rolle i samfunnet og for å kunne gjøre analyser av samfunnsspørsmål
 • har kunnskap om hvordan PR- og kommunikasjonsfaget forholder seg til markedsføring
 • har kunnskap om etiske debatter i og omkring PR- og kommunikasjonsfaget
 • har kunnskap om hvordan man kan bruke faget i en praktisk sammenheng

Ferdigheter

Studenten...

 • kan drøfte og diskutere PR-fagets samfunnsrolle
 • kan drøfte og diskutere utviklingen av PR som fag og etiske spørsmål knyttet til PR- og kommunikasjonsarbeid
 • kan anvende faglig kunnskap
 • kan belyse problemstillinger som ligger til både teori og praktisk kommunikasjonsarbeid og samfunnsanalyse.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kunnskap om praktisk PR-arbeid
 • kjenner til den faglige og kritiske debatten rundt faget
 • kjenner til den historiske utviklingen av faget i Norge og internasjonalt
 • kan med sosiologiske verktøy være i stand til å gjøre kritiske samfunnsanalyser.

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Studentene skal også presentere ulike former for oppgaver i klassen, fortrinnsvis som grupper.

Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

190 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen/prosjekt i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: ca 8 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Aakvaag, Gunnar C. 2010. Moderne sosiologisk teori. Oslo. Abstrakt forlag. Side 14 -27, 29 -33, 63-82, 87-90, 97-101, 148-197, 229-293, 309 - 312. 165 sider. ISBN: 9788279352198.

Ihlen, Øyvind. 2013. PR & strategisk kommunikasjon. Teorier og fagidentitet. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 9788215022284. Side 11-127.

Kommunikasjonsforeningen. «Profesjonsetiske prinsipper». Lesedato 21. mars 2018: http://www.kommunikasjon.no/bransjen/etikk

 

Digitalt kompendium for emnet PRF1103 PR-fagets samfunnsrolle legges ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder:

Blom, I. (2002). Opplysningskampanjer i kampen mot tuberkulose frem til ca. 1940. Tidsskrift for norsk lægeforening 122(1), 73-75

Burkart, Roland (2009) «On Habermas: Understanding and Public Relations». I Øyvind Ihlen, Betteke van Ruler og Magnus Fredriksson (red.): Public Relations and Social Theory. Key Figures and Concepts. 141 - 165. London: Routledge

Dahlen, Øystein Pedersen. 2017. «UDs hemmelige pressekontor». I Mediehistorisk tidsskrift nr. 27. 2017. 30 sider

Edwards, Lee. 2011. "Public relations and society. A Bourdieuvian perspective." I  Edwards og Carloline Hodges: Public Relations, Society & Culture: Theoretical and Emperical Explorations, 61-74. London: Routledge 

Gripsrud, Jostein. 2015. "Forskjeller: sosiale skiller, livsstil og smak." I Mediekultur, mediesamfunn, side 72-93. 5. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 41 sider

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. "Klart og vitenskapelig språk." I Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 259-281. 2.utg. Bergen: Fagbokforl.

Rogstad, S. 1996. Kampen om eiendomsretten til tuberkulosesaken. Historisk Tidsskrift 125(4), 87-116  

Ruler, Betteke Van  og Dejan Vercic. 2004. "Overview of public relations and communication management in Europe." I Betteke van  Ruler og Dejan Vercic (red.): Public relations and communication management in Europe: A nation-by-nation introduction to public relations theory and practice, 1-7. Berlin: Walter de Gruyter.

Warner-Søderholm, Gillian & Bang, Tor (2013). The Story of PR. The Development of Norwegian PR. In Communication Director 02/2013 (pp. 38-41)

Samlet sidetall/pensum

447 sider

Anbefalt litteratur

Førland, Tor Egil. 1996.  Drøft. Lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Gyldendal. ISBN: 9788241706295.

Kjeldsen, Jens E. 2012. «Retorikken i samfunn - samfunnets retorikk». I Dahlgren og Næss (red.) Tanker om samfunn, 213 - 232. Oslo: Universietsforlaget.

L'Etang, Jacquie. 2008. Public Relations: Concepts,  practice and critique. Spesielt kap. 1-4. London: Sage Publications. ISBN: 9781412930482.

L'Etang, Jacquie og Magda Pieczka (red.) 2006. Public relations: Critical debates and contemporary practice. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates. ISBN: 9780805846188.

Larsson, Larsåke. 2014. Tillämpad kommunikationsvetenskap. Spesielt kap. 4-9. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144091648.

Miller, David og William Dinan. 2007. Thinker, Faker, Spinner, Spy: Corporate PR and the assault on democracy. London: Pluto Press. ISBN: 9780745324456.

Pettersen, Tove. 1996. Skriv: Fra idé til fagoppgave. Oslo: Ad Notam Gyldendal. ISBN: 9788241706356.

Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven: Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole, 309-330. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013290.