Innledning

Samfunnsforståelse og politisk innsikt er grunnleggende ferdigheter for en moderne kommunikatør. Kurset skal bidra til dette. Kunnskap og innsikt i formelle og uformelle strukturer og prosesser er avgjørende for kommunikasjon i politiske prosesser.

Emnet skal gi studentene innsikt i politiske prosesser og samfunnsliv slik at de kan vurdere aktuelle kommunikasjonsutfordringer på feltet. Emnet belyser hvordan saker oppstår og håndteres, hvordan politikk kommuniseres og hvordan denne kommunikasjonen virker.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om norsk politikk og demokratisk tradisjon, og kan beskrive historiske linjer, sentrale konflikter og utviklingstrekk knyttet til dette
  • har kunnskap om formelle organer, prosesser og strukturer, i tillegg til uformelle prosesser som fører fram til beslutning
  • kjenner til ulike aktørers roller, partier og valgkamp og det politiske landskapet
  • kjenner til ulike forhold som påvirker politiske prosesser og kan forklare hvordan ulike saker oppstår, vektlegges og håndteres
  • har kunnskap om forholdet mellom PR og politikk, hva som skjer i kulissene og hvordan politiske spørsmål kommuniseres og håndteres

 

Ferdigheter

Studenten...

  • kan drøfte ulike saker og prosesser i lys av norske samfunnsforhold
  • kan utarbeide kommunikasjonsplaner med poengterte politiske analyser og anbefalinger av påvirkningsmuligheter og mulige utfall for ulike saker

 

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan gjøre selvstendige analyser av det politiske landskapet, politiske spørsmål og prosesser

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Sentralt i forelesningene blir aktuelle saker og saksforløp fra politikk- og samfunnsliv. Gjesteforelesere fra ulike deler av samfunnslivet blir hentet inn.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Allern, Sigurd. 2011. "PR, politics and democracy." Central European Journal of Communication, (1), s. 125-139. 15 s. Elektronisk tilgjengelig via Google Scholar. Trykk på PDF i høyre hjørne: https://scholar.google.no/scholar?hl=no&q=PR%2C+politics+and+democracy+allern&btnG=

Aardal, Bernt (red). 2011. Valg og velgere: En studie av stortingsvalget 2013. Cappelen Akademisk. ISBN: 9788202484347. Kapittel 1,2,3,4 og 12. ca 110 sider. 

Grindheim, Jan Erik og Heidar, Knut. 2017. Norsk politikk. Oslo: Universitetsforlaget. 400 sider. 

Digitalt kompendium for emnet POL1104 Politikk og påvirkning vil bli lagt ut på læringsplattformen av emneansvarlig og inneholder: 

Berglund, Frode. 2009. "Finnes det fortsatt regionale forskjeller i partienes oppslutning?" i Bernt Aardal (red): Det politiske landskap: En studie av stortingsvalget i 2009. Oslo: Cappelen Damm Akademisk . Totalt 20 sider. S. 163-193.

Christensen, Tom, Morten Egeberg og Helge O. Larsen m.fl. 2010. Forvaltning og politikk. 3. utg. Oslo: Universitetsforl. ISBN: 9788215016207. Kap 1. (s. 11-25). Kap 6.  (s. 109-122) Totalt 27 sider 

Espeli, Harald. 1999. Lobbyvirksomhet på Stortinget: Lange linjer og aktuelle perspektiver med hovedvekt på næringsinteresser og næringspolitikk. Oslo: Tano Aschehoug. Kapittel 1, s. 15-22 og kapittel 9, s. 245-263. 25 sider 

Hagtvet, Bernt og Tor Bjørklund. 1981. Høyrebølgen: Epokeskifte i norsk politikk? Høyres velgerframgang og Arbeiderpartiets 80-årsdilemmaer i sosial, økomisk og politisk belysning. Oslo: Aschehoug. Kapittel 2, side 23-63. 40 sider  

Gripsrud, Jostein. 2011. Mediekultur, mediesamfunn. 4. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 7 , s. 233-272. 39 s.

Grønlie, Tore (m.fl). 2013. Grunnbok i Norges historie: fra vikingtid til våre dager. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 20, s. 309-326, 16 sider

Knutsen, Oddbjørn P. 2014. "Konfliktlinjer i norsk politikk utvisking eller forandring?" I: Harald Baldersheim & Øyvind Østerud (red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre.  Fagbokforlaget. ISBN 9788245016147.  Kapittel 10. S.176-201.

Rommetvedt, Hilmar. 2014. Stortingets Historie 1964-2014. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 15, s. 457-478. 22 sider. 

Rommetvedt, Hilmar. 2011. Politikkens allmenngjøring og den nypluralistiske parlamentarismen. 2. utg. Bergen: Fagbokforl. Kapittel 1, s. 11-19 og kapittel 2, s. 20-33. 24 s. 

Rommetvedt, Hilmar. 2006. "Norway: Resources count, but votes decide? From Neo-corporatist representation to neo-pluralist parliamentarism". West European Politics, 28:(4): 740-763. 23 s.

Rokkan, Stein. 1987. Stat, nasjon, klasse: Essays i politisk sosiologi. Oslo: Universitetsforl. Kapittel 5, s. 63-111. 48 s.

Tvedt, Terje. 2010. «Det nasjonale godhetsregimet: Om utviklingshjelp, fredspolitikk og det norske samfunn». » I Ivar Frønes og Lide Kjølsrød (red.) Det norske samfunn, 479-502. Oslo: Gyldendal akademisk. 23 s.

Seip, Jens Arup. 2012. "Fra embetsmansstat til ettpartistat". I Lars Roar Langslet (red.) Taler som forandret Norge, 370-394. Oslo: Forlaget Press. 25 s.

Ørstavik, Iver. 2010. "Niklas Luhmann: Politisk selvstyring i moderne samfunn." I Jørgen Pedersen (red.) Moderne politisk teori, 294-316. 22 s. 

Samlet sidetall/pensum

800 sider

Anbefalt litteratur

Notaker, Hallvard. 2012. Høyres historie 1975-2011: Opprør og moderasjon. Oslo: Cappelen Damm. ISBN: 9788202390297.

Rossavik, Frank. 2012. SV: fra Kings Bay til Kongens bord. Oslo: Spartacus. ISBN: 9788243006829.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle. 2003. Makten og demokratiet: Sluttrapport fra Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal akademisk. Del 2: "Institusjonell politisk makt". [Kan skaffes på bestilling fra Kopinor fra pensum@kopinor.no  ISBN: 9788205315532 ]