Innledning

Emnet bygger videre på innføringsemnet PR-fagets samfunnsrolle, hvor det blir lagt vekt på at kommunikasjonsfunksjonen har en viktig rådgiverrolle i organisasjonen også når det gjelder rådgivning og støtte til ledelsen i deres interne kommunikasjon.

Emnet er delt inn i to hoveddeler:

  • Organisasjonsteori og -kultur Her ser vi på begrepet organisasjon og hva som kjennetegner organisasjoner. Studentene skal lære om mål, strategier, strukturer og kultur i organisasjoner og sammenhengen mellom disse faktorene

  • Kommunikasjon i organisasjoner: I denne delen ser vi på sammenhengen mellom adferd, kultur, mål, strategier og endring i organisasjoner og intern kommunikasjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

  • har kunnskap om hva en organisasjon er og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner
  • kjenner ulike kanaler for intern kommunikasjon, og deres tekniske muligheter og begrensninger

Ferdigheter

Studenten..

  • kan definere viktige kommunikasjonsoppgaver internt i ulike typer organisasjoner, og prioritere disse
  • kan vurdere fordeler og ulemper ved å bruke ulike kanaler til for eksempel motivasjon, kulturbygging, endringskommunikasjon, oppsigelser og lignende
  • kan beskrive organisasjonskulturen i en virksomhet og komme med forslag til hvordan den interne kommunikasjonen kan styrke kulturen og bidra til at organisasjonen når sine mål

Generell kompetanse

Studenten..

  • er i stand til å planlegge og gjennomføre god intern kommunikasjon i ulike virksomheterhar kunnskap om hva en organisasjon er og hvordan ledelse og kommunikasjon påvirker organisasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.  

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Det vil bli trukket inn reelle case fra organisasjons- og næringsliv i forelesningene. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt