Innledning

Emnet skal gi studenten en generell innføring i ulike vitenskapelige fagfelts historie og deres forskningsområder, problemstillinger og metoder. I emnet arbeider studenten med kvalitative metoder for kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor case-basert research, analyse og intervju vil stå sentralt. Emnet skal gjennom innsikt i metodiske arbeidsmåter sette studenten i stand til å arbeide systematisk og selvstendig med arbeidsflyt og utviklingsprosesser innenfor kreativt og kunstnerisk arbeid spesielt.

Emnet skal videre sette studenten i stand til å utøve kildekritikk ved skriftlige innleveringer som refleksjonsnotat, rapport og akademiske tekster ved Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio. I arbeidet inngår et case-studium av selvvalgt prosjekt/eksempel.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kjenner til metode og formål for læring, forskning og kommunikasjon
  • kjenner til et utvalg av kunstvitenskapelige tradisjoner, herunder relevante vitenskapelige begreper
  • kjenner til hva som menes med kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) spesielt og forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) generelt, herunder forskningsdesign i kunstfag
  • kan oppdatere og videreutvikle sin kunnskap om og kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid på basis av egen læring og utforskning så vel som av studier av KU i eget fagfelt

Ferdigheter

Studenten...

  • kan anvende kunnskap, metoder og teknikker til å planlegge og gjennomføre et individuelt arbeid
  • kan planlegge og gjennomføre research på en måte som ivaretar retningslinjer for kildebruk og god praksis for kildekritikk
  • kan finne frem til relevant informasjon, fagstoff, verktøy og prosesser så vel som samtidige produksjoner/resultater av aktuelle kunstneriske utviklingsarbeider, og benytte dette til å belyse og ivareta eget arbeid

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan delta aktivt i prosjekter og arbeider, reflektere kritisk og selvstendig over eget og andres arbeid, og benytte dette til å justere og videreutvikle egen praksis
  • kan formidle egen refleksjon og faglig forståelse skriftlig og muntlig så vel som gjennom kunstneriske uttrykk i tråd med valgt studieprogram
  • kjenner til og kan finne frem til nytenkning og innovasjon både innen uttrykk og teknologi, og benytte dette til å videreutvikle eget uttrykk og praksis

Emnet inngår i

Bachelor i skuespill, Bachelor i maske- og hårdesign, Bachelor i låtskriving og produksjon, Bachelor i populærmusikk, Årsstudium i musikkproduksjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår som fellesforelesninger, seminarundervisning, selvstudium av læremidler, research og muligheter for veiledning. Det individuelle arbeidet består av oppsett og gjennomføring av eget case-studium med skriftlig innlevering. Det settes opp tider for individuell veiledning, der studenten selv må melde seg på. Studentene leser selv pensum, gjør selvstendig research og arbeider med eksamen gjennom hele semesteret.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 40 timer

Selvstudium - 80 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen (case, skriving) - 80 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Referansestil Chicago B: http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/chicago-forfatter-aar/

Refleksjonsnotat, veiledning  (Canvas)

Næss, Hans Erik & Lene Pettersen (red.): Metodebok for kreative fag. 2017. Oslo: Universitetsforlaget. Innledning, kap 1, 2, 6. I tillegg anbefalte kapitler (se forelesningers presentasjoner)

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen. 2013. Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke. 2. utgave. ISBN 978-82-450-1329-0.

Swatridge, Colin. 2014. Oxford Guide to Effective Argument & Critical Thinking. Oxford: Oxford University Press.

Studenten leverer selv pensumliste, etter emnets krav til kildebruk, ca. 200 sider. 

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Samlet sidetall/pensum

ca 650 sider

Anbefalt litteratur

Forelesere kan anbefale tilleggslitteratur.