Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til å bevisstgjøre og videreutvikle studenten som utøver i konsertsituasjoner, og styrke de performative ferdighetene til god sceneformidling og kommunikasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om ulike måter å bygge opp en konsertsituasjon på
  • har kunnskap om image og det visuelle uttrykket i populærmusikk
  • har kunnskap om hva som forventes av en profesjonell sceneartist

Ferdigheter

Studenten...

  • kan planlegge og gjennomføre en konsertopptreden
  • kan analysere og skille mellom ulike formidlingssituasjoner, arenaer, formater og målgrupper
  • kan vurdere egen og andres praksis i sceneopptreden og kunstnerisk formidling

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan anvende faglig kunnskap og erfaring til å formidle musikk på en troverdig og stilsikker måte
  • kan utvikle strategier for å takle uventede eller uplanlagte hendelser
  • kan bidra til god kommunikasjon og samarbeid

Emnet inngår i

Bachelor i Populærmusikk

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser, veiledning og diskusjoner. Konsertproduksjon. Emnet er praktisk utforskende og en vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens egenøving.

Undervisning gis gjennom:

Gruppeundervisning/fellestimer 3 x 45 min/7 uker

Preproduksjon/konsert/veiledning 5 x 45 min/5 uker

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 46 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 120 timer

Gjennomføring av eksamen - 34 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til øvingslokaler og scene.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen 

Varighet: En uke 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Læremidler

Emnet er et praktisk, prosessorientert valgemne. Timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter anses som hovedinnholdet av pensum.

Merknader

Aktiv deltakelse forutsettes fra alle studenter, slik at man kan fylle sin rolle i gruppeprosesser, ikke er til hinder for andres Læringsutbytte, og man kan oppnå Læringsutbytte for sin egen del.