Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til å gi studenten erfaring i låtskriving innen populærmusikalske sjangre. Emnet er prosessorientert og vektlegger de kreative sidene ved låtskriving, med fokus på studentens materiale.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om temaer og problemstillinger knyttet til låtskriving, og kjenner til arbeidsprosesser og verktøy knyttet til fagområdet
 • har kunnskap om arenaer og formater der man trenger låtskrivere
 • har kunnskap om de ulike bestanddeler som benyttes i låtskriving innen populærmusikk
 • har kunnskap om ulike kompositoriske samarbeidsmodeller innen låtskriving

Ferdigheter

Studenten...

 • kan skrive musikk og tekst til ulike formater og stilistiske uttrykk innen populærmusikk
 • kan analysere og reflektere rundt egne og andre sine låter med utgangspunkt i parametere som funksjon, intensjon, form, uttrykk, presentasjon, fokus
 • kan skrive låter ut fra ulike tradisjonelle formskjema
 • kan skrive låter både ut fra et tekstlig og et musikalsk utgangspunkt

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende ulike teknikker og strategier for å la seg bli motivert og inspirert til å skrive låter
 • har kjennskap til strategier innen kreative prosesser
 • kan kommunisere med ulike aktører som jobber innen eller opp mot låtskriving
 • har innsikt i hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å være låtskriver

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av studentens låtskriving.

Undervisning gis gjennom forelesning, strukturerte oppgaver, veiledning, gruppearbeid og workshops. Fremføring og evaluering av studentens arbeider, der også medstudenter deltar og oppøves i praktisk evalueringsarbeid.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 42 timer

Selvstudium - 24 timer

Selvstendig øving / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 114 timer

Gjennomføring av eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Tilgang til egnede lokaler.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en produksjonseksamen (80 %) og en skriftlig hjemmeeksamen (20 %)*

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.