Innledning

Emnet skal bidra til å gi studenten større musikalske og tekniske ferdigheter på sitt hovedinstrument, og øke studentens forståelse for instrumentets egenart og uttrykksmuligheter. Emnet skal bidra til å utvikle både håndverksmessige kvalifikasjoner og kunstnerisk særpreg, samt sette studenten i stand til å kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering på en stadig mer selvstendig basis.

Studenter velger i dette emnet mellom hovedinstrumentene vokal, gitar, tangent, bass, trommer, blåseinstrumenter og live elektronikk (strykerinstrumenter vil også kunne vurderes). Emnet er praktisk utøvende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om sitt instruments funksjoner i ulike musikalske sammenhenger
 • har god kunnskap om sitt instrument både musikkhistorisk og i samtid
 • kan ivareta egen kompetanseutvikling og spesialisering

Ferdigheter

Studenten...

 • viser god bruk av sitt instrument i ulike stilretninger innenfor populærmusikk
 • behersker en god og fleksibel instrumentalteknikk
 • kan anvende en hensiktsmessig øvingsmetodikk, og kunne begrunne og videreutvikle denne
 • holder seg orientert innen musikalsk utvikling omkring eget instrument
 • viser personlig uttrykk og egenart
 • jobber mot et helhetlig sceneutrykk i en formidlingssituasjon

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan vise refleksjon omkring egne valg og arbeidsprosess, kommunisere om dette og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk
 • kan vise god kreativitet og ferdigheter i improvisasjon
 • kan holde seg oppdatert i musikkproduksjon med eget instrument
 • kan vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Emnet inngår i

Bachelor i Populærmusikk

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving på instrumentet. Det gis følgende former for undervisning: · individuell undervisning (14 x 60 min) · ekstern lærer (12 x 45 min) · fellestimer (2 x 45 min / uke)

For studentene på POP3 er det egne fellestimer, på tvers av instrumentgrupper, og noen fellestimer med POP1 og POP2. Dette semesteret gjennomføres også 12 undervisningstimer med en ekstern lærer etter eget ønske/avtale.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 60 timer

Egenøving - 300 timer

Forberedelse til fellestimer - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 25 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til øvingslokaler.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

 

Levere en repertoarliste tilsvarende 60 min. til hovedinstrumentlærer senest 3 uker før eksamen. Hovedinstrumentlærer og student velger 4 låter (ca 20 min.) fra denne listen. Ved eventuell uenighet om eksamensprogrammet avgjør hovedinstrumentlærer.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen bestående av en skriftlig individuell hjemmeeksamen og en utøvende individuell eksamen (eksamenskonsert)

Hjemmeeksamen varighet: 3 uker

Praktisk/utøvende varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Avtales mellom student og hovedinstrumentlærer, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon.

Merknader

Det vil gjennom semestret bli gitt kontinuerlig, muntlig formativ vurdering som tar utgangspunkt i læringsutbytte og hver enkelt students faglige utvikling. Studenten arbeider med Hovedinstrument over 5 semestre, med avsluttende eksamenskonsert i slutten av 5.semester.