Innledning

Emnet skal bidra til å gi studenten større musikalske og tekniske ferdigheter på sitt hovedinstrument, og øke studentens forståelse for instrumentets egenart og uttrykksmuligheter. Emnet skal bidra til å utvikle både håndverksmessige kvalifikasjoner og kunstnerisk særpreg, samt sette studenten i stand til å kunne fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering på en stadig mer selvstendig basis.

Studenter velger i dette emnet mellom hovedinstrumentene vokal, gitar, tangent, bass, trommer, blåseinstrumenter og live elektronikk (strykeinstrumenter vil også kunne vurderes). Emnet er praktisk utøvende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har god kunnskap om sitt instruments funksjoner i ulike musikalske sammenhenger
 • har god kunnskap om sitt instrument både musikkhistorisk og i samtid
 • kan ivareta egen kompetanseutvikling og spesialisering

Ferdigheter

Studenten...

 • viser god bruk av sitt instrument i ulike stilretninger innenfor populærmusikk
 • behersker en god og fleksibel instrumentalteknikk
 • kan anvende en hensiktsmessig øvingsmetodikk, og kunne begrunne og videreutvikle denne
 • kan holde seg orientert innen musikalsk utvikling omkring eget instrument
 • kan antyde personlig uttrykk og egenart
 • kan jobbe mot et godt sceneutrykk i en formidlingssituasjon

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan vise refleksjon omkring egne valg og arbeidsprosess, kommunisere om dette og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan kommunisere om estetiske kvaliteter i musikk
 • kan vise god kreativitet og ferdigheter i improvisasjon
 • kan holde seg oppdatert i musikkproduksjon med eget instrument
 • kan vise kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser basert på kunstnerisk utviklingsarbeid og tradisjon

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

En vesentlig del av emnets arbeidsmengde utgjøres av egenøving på instrumentet. Det gis følgende former for undervisning:

 • individuell undervisning (45 min/uke)
 • gruppeundervisning / fellestimer (2 x 45 min/uke)

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 90 timer

Egenøving - 300 timer

Studentarbeid med refleksjonsnotat - 5 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamenskonsert - 5 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

Personlig instrument. Tilgang til øvingslokaler.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk/utøvende individuell eksamen

Varighet: 10 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt  

Læremidler

Avtales mellom student og hovedinstrumentlærer, tilpasset den enkelte students særpreg og progresjon.

Merknader

Det vil gjennom begge semestre bli gitt kontinuerlig, muntlig formativ vurdering som tar utgangspunkt i læringsutbytte og hver enkelt students faglige utvikling. Emnet undervises i 3. og 4. semester, og videreføres med Hovedinstrument 3 i 5. semester. Studenten avslutter med en eksamenskonsert i slutten av 5.semester.