Innledning

Arbeidet med dette emnet skal bidra til at studenten skal utvikle sitt gehør og sin forståelse av musikalske strukturer, på en måte som kan anvendes aktivt i alt arbeid med musikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innen fagområdet
  • kjenner et gitt musikalsk materiale, språk og verktøy
  • har kunnskap om noter og notasjon som kommunikasjonsform

Ferdigheter

Studenten...

  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og videreutvikle denne under veiledning
  • behersker et gitt musikalsk materiale, språk og verktøy, herunder kunne anvende notasjon
  • kan raskt identifisere akkorder, form og struktur på en ukjent låt
  • kan identifisere og drøfte vesentlige sider ved et lydbilde (sound)

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan videreutvikle sitt indre gehør og sin indre forestilling om lyd og musikalske strukturer
  • kan vise gode ferdigheter i aktiv lytting, og ved bruk av sitt gehør og sin musikalske forståelse kunne abstrahere og strukturere et musikalsk forløp
  • kan anvende fagterminologi for å kunne samarbeide effektivt med andre musikere og fagfolk

Emnet inngår i

Bachelor i populærmusikk

Læringsaktiviteter

Undervisning med lærer, egenøving og kollokviegrupper.

Felles undervisning (1x45 min/uke) og gruppeundervisning (2x45 min/uke).

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 72 timer (3 pr uke i 24 uker)

Selvstendig øving/praktisk arbeid individuelt/i kollokviegrupper - 96 timer (4 pr uke i 24 uker)

Gjennomføring av og forberedelse til oppgaver og eksamen - 32 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Undervisningsrom med lydanlegg. Personlig instrument og tangentinstrument. Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett. Notasjonsprogrammer og ulike program og applikasjoner for trening av gehøret.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen 

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er et praktisk utøvende grunnemne, og bygger videre på Gehør 1.