Innledning

Emnet skal gi praktisk-teoretisk kunnskap om oppstart, drift og utvikling av egen virksomhet. Emnet skal bidra til å utvikle ferdigheter innen den forretningsmessige siden ved studentens fremtidige yrkesutøvelse, og å kunne anvende relevante verktøy og metoder for dette. Studenten skal ha kunnskap om innovasjon og verdiskaping innen kulturell og kreativ næring. Gjennom case-studier legges det opp til at den enkelte student eller studentgruppe retter arbeidet mot den profesjonen som er mest nærliggende.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om etablering og drift av egen virksomhet
 • har kunnskap om kommersiell og ikke-kommersiell virksomhet innen kunst- og kultursektoren
 • har kunnskap om budsjettering, investering og finansiering rettet mot studentens kommende yrkesområde
 • har kunnskap om relevante metoder og verktøy for planlegging av oppdrag som selvstendig næringsdrivende eller med egen bedrift

Ferdigheter

Studenten...

 • kan utarbeide søknad etter egen definert plan til relevante offentlige støtteordninger
 • har kjennskap til forvaltning av egen opphavsrett og ulike type kontrakter
 • kan lage realistiske målsettinger og definere risikofaktorer, konkurrenter og ulike interessenter
 • kan utforme en etableringsplan, handlingsplan og budsjettering for egen virksomhet
 • kan utarbeide søknader etter egen definert plan til relevante offentlige støtteordninger

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende faglige kunnskaper i problemstillinger knyttet til etablering av egen virksomhet og i samarbeid med andre
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen kulturell og kreativ næring
 • kan informere om seg selv, sin virksomhet og sin kompetanse til potensielle kunder og andre aktører innen kunstfeltet gjennom hensiktsmessige kanaler, herunder digitale og sosiale kanaler
 • kjenner til nyere forskning og utvikling i kunst- og kulturfeltet i enten scenekunst, musikk og/eller studio

Emnet inngår i

Bachelor i låtskriving og produksjon, Bachelor i populærmusikk, Bachelor i skuespill, Bachelor i maske- og hårdesign, 2 årig påbygging til Bachelor i musikkproduksjon. 

Læringsaktiviteter

Timeplanfestet undervisning med forelesninger, seminarer og plenum med mellomliggende gruppearbeid med en gjennomgående caseoppgave. Gruppearbeidet vil ha felles presentasjoner og gjennomganger der studenten selv forventes å ta del i og være aktive i evalueringen. Selvstudium av relevant litteratur inngår i emnet, samt innlevering av skriftlig eksamensoppgave. 

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning - 45 timer

Selvstudium -  75 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen timer - 20 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Gjennomføring og forberedelse til eksamen 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

Tilgang til egen PC/Mac/nettbrett.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen* 

Varighet: En uke

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av samlet vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme oppgavetekst som ved ordinær eksamen i forbedret versjon.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Emnet er felles for alle program ved Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio, og er lagt opp med felles forelesningsrekker der det forutsettes aktiv deltakelse fra alle studenter.