Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet: 

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for thoraxregionen
 • Ortopedisk undersøkelser for thoraxregionen
 • Regionale smerte- og patologiske tilstander
 • Differensialdiagnostikk for thoraxregionen
 • Langvarige smerter og psykososiale faktorer
 • Osteopatisk funksjonsevaluering og undersøkelse av thorax
 • Osteopatiske teknikker i thoraxregionen

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • kjenner til viktige psykososiale forhold som påvirker kronifisering av smerte og muligheter for å evaluere disse i anamnese og den kliniske undersøkelsen
 • kjenner til ulike regionale lidelser og syndromer i regionen
 • kan redegjøre for tilstander og røde flagg for regionen som krever nærmere utredning eller henvisning.
 • kan drøfte valg av teknikker på ulike pasientgrupper basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og antatte virkningsmekanismer bak teknikkene
 • kan beskrive forskjellen mellom som kropp som mekanisme og kropp som organisme

Ferdigheter

Studenten....

 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionen
 • kan gjennomføre en strukturert anamnese rettet mot denne regionen og generere differensialdiagnoser basert på anamnesen
 • kan gjennomføre en ortopedisk undersøkelse, tolke testene og funn
 • kan gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionen
 • kan anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i forskjellige kliniske tilstander og på forskjellige pasientpopulasjoner.

Generell kompetanse

Studenten....

 • kan anvende kunnskap og ferigheter i en klinisk undersøkelse og håndtere en pasient med plager i thorax

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Forelesninger, problembasert gruppearbeid, ferdighetstrening og individuelt arbeid.

Anbefalt tidsbruk

267 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt