Innledning

I dette emnet skal studentene få kunnskaper og ferdigheter til å kunne undersøke og behandle nakken, skulder, arm og hånd. Emnet tar studenten gjennom relatert anatomi, smertetilstander og differensialdiagnostikk for regionene. Studentene lærer å utføre og tolke kliniske, ortopediske og osteopatiske undersøkelser for regionene i tillegg til en rekke behandlingsteknikker for regionene. Følgende tema er sentrale i emnet:

 • anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon for regionene
 • smerte og patologiske tilstander i regionene
 • osteopatisk og ortopedisk funksjonsevaluering og undersøkelse av regionene
 • orienterende nevrologisk undersøkelse II
 • differesialdiagnostikk for regionene
 • behandlingsplanlegging og behandlingsteknikker for regionene 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan redegjøre for regional anatomi og biomekanikk
 • har kunnskap om ulike lidelser og syndromer i regionene
 • kan redegjøre for tilstander og røde flagg for regionene som krever nærmere utredning eller henvisning
 • kan drøfte valg av teknikker på ulike pasientpopulasjoner basert på indikasjoner, kontraindikasjoner og antatte virkningsmekanismer bak teknikkene
 • kan vise forståelse for de ortopediske testenes validitet og bruke testprosedyrer til identifisering av røde flagg

Ferdigheter

Studenten...

 • behersker palpasjon ulike muskel- og skjelettstrukturer i regionene
 • kan gjennomføre en strukturert smerteanamnese rettet mot disse regionene og generere differensialdiagnoser basert på smerteanamnesen og den kliniske presentasjonen
 • kan gjennomføre og tolke funnene av en ortopedisk og nevrologisk undersøkelse i regionene
 • kan gjennomføre funksjonsevaluering og osteopatisk undersøkelse av regionene
 • kan anvende osteopatiske teknikker på ledd og vev i regionene 

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre en klinisk- og osteopatisk undersøkelse og behandling av pasienter med plager i cervicalcolumna og overekstremiteten
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen. I tillegg undervises det i praktisk undervisning slik at studenten erfarer sammenheng mellom teori og praksis. For best mulig forståelse av pensum må studentene delta aktivt i diskusjonene i forelesningene og i gruppearbeid.

Anbefalt tidsbruk

Undervisning (Forelesning og ferdighet): 147 timer

Selvstudier og ferdighetstrening: 250 timer

Forberede obligatorisk arbeidskrav: 13 timer 

Eksamen (skriftlig og praktisk): 3,5 timer

Totalt: 413,5 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesere fra sektoren kan benyttes

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av én eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent  

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Regulerer adgang til: Praktisk individuell eksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: Inntil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av skriftlig eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Kontinuasjon av praktisk eksamen: Lik eksamensform som ordinær.

Emnet kan kontinueres to ganger årlig. 

Grunnet forkunnskapskrav vil studenter kunne benytte alle høyskolens gjentaks- og kontinuasjonstilbud. Uavhengig om det er høst- eller våremne.