Innhold

Nervesystemet:

 • overordnet oppbygning og funksjonell av nervesystemet
 • nervecellenes oppbygning og ledning av aksjonspotensialet
 • sentralnervesystemets oppbygning og funksjon 
 • det autonome- og perifere nervesystemets oppbygning og funksjon

Sansene:

 • fellestrekk ved sansesystemet
 • de ulike sansene (kroppssansene, smerte, lukt, smak, hørsel, likevekt og syn)

Muskelfysiologi:

 • inndeling og kjennetegn av de ulike typene muskelceller
 • skjelettmuskulaturens oppbygning og virkemåte med spesiell fokus på kontraksjonsmekanismen og regulering av kraftutvikling

Sirkulasjonssystemet:

 • sirkulasjonssystemets oppgaver
 • sirkulasjonssystemets oppbygning
 • sirkulasjonssystemets funksjon med spesiell fokus på regulering av blodtrykk

Skjelett- og muskelanatomi (overekstremiteter):

 • anatomisk terminologi knyttet til overekstremitetene
 • knokler og ledd i overekstremitetene
 • utspring, feste, funksjon og blod- og nerveforsyning til de viktigste musklene i overekstremitetene

Osteopati, fot/ankel:

 • Anvendt anatomi, biomekanikk og palpasjon
 • Differensialdiagnostikk for regionen
 • Funksjonsevaluering, ortopedisk og osteopatisk undersøkelse
 • Behandlingsteknikker

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan gjøre rede for nervesystemets generelle oppbygning og funksjon
 • kan redegjøre for kjemisk kommunikasjon mellom nerveceller
 • kan beskrive ryggmargens oppbygning, inndeling og funksjon
 • kan beskrive hjernens oppbygning, inndeling og funksjon
 • kan forklare hvordan nervesystemets oppbygning og funksjon påvirker muskel-skjelettsystemet
 • kan beskrive oppbygningen av og funksjonen til de ulike sansesystemene
 • kan beskrive inndeling og kjennetegn ved de tre ulike typene av muskelvev
 • kan gjøre rede for kontraksjonsmekanismen i de forskjellige typene muskulatur
 • kan gjøre rede for energiomsetningen i skjelettmuskelfibrene
 • kan gjøre rede for de forskjellige typene muskelarbeid
 • kan gjøre rede for sirkulasjonssystemets oppgaver
 • kan skissere og beskrive hjertets og blodårenes oppbygning og funksjon
 • kan forklare hva blodtrykk er og hvilke faktorer som påvirker blodtrykket 
 • kan redegjøre for anatomi og biomekanikk i ankel/fot
 • kan redegjøre for funksjonsevalueringer, ortopediske og osteopatiske undersøkelsesmetoder av ankel/fot
 • kjenner til ulike indikasjoner og kontraindikasjoner relatert til bruk av osteopatiske teknikker.

Ferdigheter

Studenten..

 • viser praktiske ferdigheter i identifisering av viktige strukturer i anatomiske preparater av hjerte-karsystemet og nervesystemet
 • behersker basale teknikker innenfor topografisk overflateanatomi
 • kan navngi knoklene i overekstremitetene og viktige strukturer knyttet til muskelutspring og feste på humane preparater
 • kan navngi utspring, feste, leddpåvirkning, samt blod- og nerveforsyning for de viktigste enkeltmusklene på overekstremiteten
 • kan palpere anatomiske landemerker og ulike muskel- og skjelettstrukturer i ankel/fot
 • kan gjennomføre en ortopedisk og osteopatisk undersøkelse av ankel/fot, og tolke testene og funn
 • kan differensiere mellom ulike smerte- og patologiske tilstander i ankel/fot

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan arbeide kunnskapsbasert og være i stand til å reflektere kritisk over egen fagutøvelse
 • kan identifisere egne lærings- og kompetansebehov for å sikre livslang læring
 • kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kan anvende osteopatisk undersøkelse, planlegge og gjennomføre osteopatisk behandling av fot/ankel

Emnet inngår i

Bachelor i osteopati

Læringsaktiviteter

Ferdighetstrening, forelesninger, problembasert gruppearbeid, individuelt arbeid. Gruppeundervisning i anatomi.

Anbefalt tidsbruk

280 timer

Eksamen

Eksamensdel: Praktisk individuell eksamen

Varighet: 15 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Multiple Choice individuell eksamen

Varighet: To timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

DeStefano L. Greenmans principles of manual medicine. 5. utg. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2016. [ISBN: 9781451193909 Kap. 2-10, 19 (196 sider). ]

Frontera W.R Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2015. [952 s. Kap 9 (utdrag 60 sider) ISBN: 9781455775774 ]

* Gilroy AM, MacPherson BR, Schünke M, Schulte E, Schumacher U, Zeberg H. mfl. Atlas of anatomy: [latin nomenclature]. 3. utg. New York; Stuttgart: Thieme; 2017. 737 s.  [ 99 sider. Kap. 30, 33,34. ISBN: 9781626235229. ]

Magee DJ. Orthopedic physical assessment. 6. utg. St. Louis: Saunders Elsevier; 2014. Kap 13. Totalt 95 sider. [ISBN  9781455709779. ]

Neumann DA. Kinesiology of the musculoskeletal system: Foundations of physical rehabilitation. 3. utg. St. Louis: Mosby; 2016. 752 s. ISBN: 9780323287531. [Kap 9, 10, 14 (Utdrag på 100 sider). ]

*Sand O, Sjaastad ØV, Haug E, Bjålie JG, Toverud KC. Menneskekroppen: fysiologi og anatomi. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006. 140 sider. [Kap. 4, 5, 7, 8, 9. ISBN: 9788205348073.]

Samlet sidetall/pensum

750 sider

Anbefalt litteratur

Widmaier EP, Raff H, Strang KT. Vander's human physiology: the mechanisms of body function. 14. rev utg. New York: McGraw-Hill; 2016, 774 s. [ISBN: 9781259251108. ]

Hartman L. Handbook of osteopathic technique. 3. utg. Cheltenham: Stanley Thornes:1997 Kap 32-33 (25 sider). ISBN 9780748737222.