Innledning

Følgende tema er sentrale i emnet:

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsmodeller og sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsfordelinger og estimering
 • Hypotesetesting
 • Parametriske og ikke-parametriske tester
 • Samvariasjon og regresjonsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sannsynlighetsregning og statistikk slik det anvendes i økonomisk-administrative fag

Ferdigheter

Studenten...

 • kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder
 • kan beherske grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
 • kan analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel, videreføre dette til lineærkombinasjoner av stokastiske variable
 • kan forstå simultane sannsynlighetsfordelinger inkludert beregning av forventning, varians og kovarians
 • kan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling/Normaltilnærming og t-fordeling
 • kan estimere ukjente parametre, både punktestimering og intervallestimering
 • kan hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
 • kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten, og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten
 • kan foreta kjikvadrattester, både modelltesting og test av uavhengighet

Generell kompetanse

Studenten...

 • har generell kompetanse i tolkning og presentasjon av statistiske resultater

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i digitalisering og økonomi

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning.

Anbefalt tidsbruk

Normert tidsbruk er cirka 210 timer.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne.

Lærebok (Ubøe, Jan. 2015. Statistikk for økonomifag. 5. utg. Gyldendal)

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Ubøe, Jan. 2015. Statistikk for økonomifag. 5. utg. Gyldendal. ISBN: 9788205489790.

Samlet sidetall/pensum

480 sider