Innhold

 • Elementær algebra og løsning av likninger og likningssystemer
 • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponential og logaritmefunksjoner
 • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
 • Rekker og finansmatematikk
 • Enkel integrasjon
 • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelser (Lagranges metode)

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om grunnleggende algebra
 • har kunnskap om funksjoner av en og to variable
 • har kunnskap om finansmatematikk
 • har kunnskap om integrasjon

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre et bredt spekter av algebraiske operasjoner, inkludert løsning av ulikheter, likninger og systemer av likninger
 • kan analysere énvariabel funksjoner som polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner, logaritmiske funksjoner og kombinasjoner av disse.
 • kan analysere forskjellige funksjonstyper av flere variabler (inkludert Cobb-Douglasfunksjoner og funksjoner med eksponential og logaritmeelementer).
 • kan analysere aritmetiske og geometriske rekker, analysere konvergens av geometriske rekker og bestemme summen av konvergente uendelige geometriske rekker
 • kan løse problemer innenfor finansmatematikk, inkludert annuiteter, nedbetaling av lån, oppsparingsannuiteter og nåverdi
 • kan anvende grunnleggende integralregning i tilknytning til de funksjonstypene som inngår

Generell kompetanse 

Studenten...

 • har evne til analytisk tenkning og kan reflektere over matematisk formulert faglitteratur      

Emnet inngår i

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i digitalisering og økonomi

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med forelesninger med stor vekt på oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver.  

Anbefalt tidsbruk

210 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Skriftlig arbeidskrav

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alfanumerisk/ finansiell kalkulator med tømt minne og formelsamling

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)

Pensumlitteratur

Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Frank Tolcsiner og Svein Søyland. 2010. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 8. utg. Kristiansand: HøyskoleForlaget. ISBN 9788276348675,

Bjørnestad, Harald, Ulf Henning Olsson, Frank Tolcsiner og Svein Søyland. 2010. Matematikk for økonomi og samfunnsfag for høyskolene: Løsningsforslag to 8. utg. Kristiansand: HøyskoleForlaget. ISBN 9788276348682

Samlet sidetall/pensum

808 sider