Innledning

Emnet skal profesjonalisere studenten som fagperson. Studentene skal bruke sin opparbeidede kunnskap for hva de andre fagfunksjonene gjør, og kommuniser og formidle sine design og ideer.

I dette emnet jobber studenten som ansvarlig maske- og hårdesigner. De benytter og utvikler sine tekniske og teoretiske ferdigheter i praktiske prosjekter, og bruker sine faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Studenten bruker manus som et arbeidsverktøy i eget arbeid, så vel som rom, location og andre arbeidsforhold. Studenten samarbeider med kreative ledere og aktører om kunstneriske og visuelle konsepter, og skaffer seg oversikt over uttrykksformer innenfor ulike sjangre og medier. Studentene har et stort ansvar for og kommer frem til riktig uttrykk. De skal og overholde tidsfrister, økonomiske rammer og menneskelige utfordringer.

Prosjektene skal være så bransjenære som mulige. Prosjektene kan foregå internt og eksternt.

Emnet bidrar til å styrke kompetanse i samarbeidsprosjekters fremgangsmåter, rutiner og høye arbeidskrav, samt studentens evne til kommunikasjon og formidling av egne forslag og løsninger. Det praktiske arbeidet kan inneholde bl.a. konserter, teater, fotoshot og visning.

Undervisningen veksler mellom prosjektarbeid, veiledning og eget arbeid. I prosjektene er studentene hovedansvarlige som maske- og hårdesigner. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet oppnår studentene kunnskap om lyssetting for film og scene, foto, dramaturgi og tolkning. I arbeidet inngår bruk av varierte kilder, som film, TV, teaterforestillinger, magasiner, litteratur og billedkunst.

Studentene møter sentrale aktører som forteller om arbeidsprosesser, planlegging, tolkninger og kunstneriske valg og om samarbeidet med andre faggrupper ved en produksjon.

Gjennom studier av karakterer i utvalgte medier, samt kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet, lærer studenten å nyttiggjøre seg andres erfaringer. I dette emnet skal studenten ta ansvar for eget arbeid i henhold til et helhetlig visuelt uttrykk.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • har kunnskap om forutsetninger for at teamet og andre prestasjonsgrupper skal lykkes, herunder ha kunnskap om planleggingsredskap ved prosjekter
 • kan redegjøre for teknikker innen maske- og hårdesign, og forklare hvilken teknikk som egner seg til de forskjellige mediene
 • kjenner til forutsetninger for at teamet og andre prestasjonsgrupper skal lykkes, herunder kjenne til planleggingsredskap ved prosjekter
 • kan fagbegrep på norsk og engelsk

Ferdigheter 

Studenten...

 • legger et komplett uttrykk tilpasset karakter og medium
 • samarbeider og ivaretar både en sminkeplan og en god kommunikasjon om det endelige uttrykket
 • arbeider ut fra en realistisk forståelse for arbeidsformen, som for eksempel å benytte en generalprøve, effekten av en lyssetting og veiledning til å endre farger og uttrykk.
 • skal kunne vurdere eget og assistenter arbeid og juster uttrykket
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere det

Generell kompetanse 

Studenten...

 • bidrar til utvikling av god praksis gjennom samarbeid med studenter i andre arbeidsfunksjoner
 • kommuniserer med de faggruppene som har direkte påvirkning på resultatet. Eks fotograf, lys og regissør for å treffe best mulig farger på karakteren i henhold til lyssetting, filtre og andre forutsetninger
 • viser oppmerksomhet for arbeids- og samarbeidsformer i bransjen
 • bruker den informasjonen som er gitt for å designe karakteren. For eksempel ut fra manus, regissør, skuespiller eller artist

Emnet inngår i

Bachelor i Maske og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen er knyttet til planlegging, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i prosjekter og produksjoner, herunder evaluering av eget arbeid, individuelt og i gruppe. Det kan gis forelesninger, arbeidsdemonstrasjoner og oppgaver, men det forventes også at studenten aktivt gjør research og fremlegger og ferdigstiller forslag. Det settes av tid til evaluering av forslag, hvor Læringsutbytte fra 1.2. og 3. semester samt parallelle emner i 4. semester brukes for å belyse problemstillinger. Undervisningen inneholder også åpne forelesninger og besøk fra bransjen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 35 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/innlevering/diskusjon i klassen - 35 timer

Selvstendig arbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 110 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc og kamera, evt. en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillat

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: Opptil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Arbeidsmappe/portefølje

Kontinuasjon

*Gjentak av arbeidskrav: innebærer gjentak ved neste ordinære gjennomføring.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

I dette emnet skal studentene bruke Læringsutbyttet fra Karakterutvikling Maske- og hårdesign 3. Prosjekter og produksjonsarbeid 3 samt moderne kunsthistorie og Teater-, film- og kunsthistorie.

Emnet bidrar til å supplere ferdighetene i emnet Karakterutvikling, Maske- og hårdesign 4.