Innledning

Emnet skal gi en praktisk erfaring i hvordan man jobber i team innenfor ulike bransjer, inkludert andre fagfunksjoners bidrag til helheten. Studenten bruker sine tekniske og teoretiske ferdigheter i praktiske prosjekter og lærer å beherske sine faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer. Studenten lærer å bruke manus som et arbeidsverktøy i eget arbeid, så vel som rom, location og andre arbeidsforhold. Studenten lærer seg å samarbeide med kreative ledere og aktører om kunstneriske og visuelle konsepter, og skaffer seg oversikt over uttrykksformer innenfor ulike sjangre og medier.

Videre lærer studenten planlegging, arbeidsfordeling og hensiktsmessig tidsbruk i samspill med andre fagfunksjoner. Emnet bidrar til å utvikle kompetanse i samarbeidsprosjekters fremgangsmåter, rutiner og høye arbeidskrav, samt studentens evne til kommunikasjon og formidling av egne forslag og løsninger. Det praktiske arbeidet kan inneholde bl.a. konserter, fotoprosjekter, film- og TV-arbeid, visninger og andre interne prosjekter. Alle prosjektene er i skolens regi og med tydelig læringsutbytte.

Undervisningen veksler mellom arbeidsdemonstrasjoner, observasjon, veiledning og eget arbeid. I prosjektene er studentene i hovedsak med som assistenter/observatører, i et prosjekt er de med som ansvarlige. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet oppnår studentene kunnskap om lyssetting for film og scene, foto, dramaturgi og tolkning. I arbeidet inngår bruk av varierte kilder, som film, TV, teaterforestillinger, magasiner, litteratur og billedkunst.

Studentene møter sentrale aktører som forteller om arbeidsprosesser, planlegging, tolkninger og kunstneriske valg og om samarbeidet med andre faggrupper ved en produksjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • skal ha ha grunnleggende kunnskaper om de ulike visningsformatenes produksjonsforutsetninger
  • skal ha gjenkjenne de viktigste komponentene for et helhetlig visuelt uttrykk, herunder lyssetting, fargebruk og påvirkning fra mønstre og former
  • skal ha kjenne til sentrale utøveres arbeid innen eget og relaterte felt, herunder gjenkjenne god profesjonell praksis

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal bruke grunnleggende kunnskapen om produksjonsforutsetninger til å planlegge og gjennomføre arbeid med en karakter
  • skal vise ferdigheter i praktiske utførelse og samarbeide med kunstnerisk ansvarlig om karakterutvikling i henhold til konsept, herunder justere under veiledning
  • skal vise ferdigheter i planlegging og tidsbruk, i henhold til en produksjonsplan
  • skal formidle forslag, synspunkter og resultatet av eget og andres arbeid

Generelle kompetanser

Studenten..

  • skal planlegge, organisere og gjennomføre enkle karakterer innen ulike sjangre og medier
  • skal arbeide innenfor gitte tidsfrister og samtidig ivareta faglig kvalitet så vel som godt samarbeid med alle involverte
  • skal bidra til god praksis i et gruppearbeid og innenfor ulike produksjonsformer, herunder respektere andres bidrag

Emnet inngår i

Bachelor i Maske og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen veksler mellom åpne forelesninger og besøk fra bransjen, observasjon og veiledet arbeid. Gjennom dette tverrfaglige arbeidet får studentene innblikk blant annet i dramaturgi og tolkning, scenografi, lyssetting for film og scene, foto med mer.

Undervisningen er knyttet til planlegging, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid i prosjekter og produksjoner, herunder evaluering av eget arbeid, individuelt og i gruppe. Det kan gis forelesninger, arbeidsdemonstrasjoner og oppgaver, men det forventes også at studenten aktivt gjør research og fremlegger og ferdigstille forslag. Det settes av tid til evaluering av forslag, hvor Læringsutbytte fra 1. semester samt parallelle emner i 2. semester brukes for å belyse problemstillinger.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer

Selvstendige forberedelse innlevering/diskusjon i klassen - 20 timer

Arbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 112 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc og kamera, evt. en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Merknader

I dette emnet skal studentene bruke Læringsutbyttet fra Karakterutvikling Maske- og hårdesign 1 og Prosjekter og produksjonsarbeid 1.

Emnet bidrar til å supplere ferdighetene i emnet Karakterutvikling, Maske- og hårdesign 2.