Innledning

Emnet gir profesjonell erfaring med praktisk arbeid som maske- og hårdesigner i et profesjonelt miljø over tid. I praksisperioden jobber studentene med konkrete prosjekter og oppdragsgivere. Emnet gir praktisk erfaring i bransjer eller der maske- og hårdesigner arbeider, og gir en mulighet til å opparbeide et kontaktnett innenfor ulike bransjer. Gjennom praksisperioden skal studenten bearbeide og reflektere teoretisk over prosjektet / problemstillingen en har valgt å jobbe med. 

Det skal settes opp en kontrakt mellom Høyskolen Kristiania, Westerdals institutt for scenekunst, musikk og studio og praksisstedet som stadfester hva studentene skal gis adgang til å arbeide med i perioden. For hver student oppnevnes en praksisveileder på praksisstedet. Veileder skal følge studentene i deres læreprosess og aktivt ta ansvar for nødvendig progresjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

  • har profesjonell innsikt i, kunnskap om og erfaring med å arbeide over tid i en valgt bransje eller næringer der maske- og hårdesigner arbeider

Ferdigheter

Studenten...

  • kan mestre oppgaver på linje med andre sammenlignbare ansatte i bedriften/avdelingen
  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings-og utviklingsarbeid sammen med sine kunnskaper fra kunst-og kulturhistorie, samt manus-og rolleanalyse, sin kjennskap til sjangere og samtidsuttrykk innen teater og film og egen kompetanse innen bredden av verktøy, materialer og metoder fra maskørfaget til å foreslå og begrunne valg av en maske-og hårdesign til gitte roller, manus og andre oppdrag

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har en praktisk opplevelse av sin fremtidige arbeidshverdag
  • er lydhør ovenfor alle faglige funksjoner i et team, tar hensyn til deres innspill og henvisninger samtidig som en selv kan formidle egne faglige krav og hensyn.
  • forstår hvordan en kan finne, påpeke og justere feil og mangler, og gjennom dette bidra til å utvikle en god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i Maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Profesjonelt arbeid i valgt praksissted/bedrift. Veiledning av godkjent veileder på praksisstedet og emneansvarlig ved instituttet.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning 15 timer

Selvstudium - 15 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav kan være presentasjon, praktisk øvelse, skriftlig oppgave, refleksjonsnotat, simuleringsspill, artikler, drøftingsoppgave, sertifiseringstest etc. som gjennomføres i gruppe eller individuell.  

Arbeidskrav leveres og gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig. 

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamens- og/eller innleveringsdato.  

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.  

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av eksamen: Innlevering av samme hjemmeeksamen i forbedret versjon over en uke. 

Læremidler

Selvvalgt pensum relatert til praksisområdet. Pensum kan bestå av litteratur, film, teater, kunstneriske arbeider med videre med et samlet omfang tilsvarende rundt 500 sider. Dette skal godkjennes av emneansvarlig.

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

Merknader

Hele eller deler av undervisning/veiledning kan skje på engelsk.