Innledning

I emnet arbeider studenten videre med fordypning og eksperimentering i teknikkene innen maskørfaget. Videre skal studenten designe og fremstille karakterer fra gitte univers og tidsepoker. Studentene skal komme frem til selvstendig design. Og ut fra designet komme frem til materialer, teknikker og arbeidsmetoder. Karakteren skal fremstilles ved å sette sammen komplekse teknikker fra de fire siste semestrene, de skal og undersøke andre teknikker og muligheter. Emnet består i hovedsak av egenarbeid, forelesninger, enkelte workshoper og veiledning.

Arbeid med emnet vil gi en fordypning og profesjonalisering i arbeidsprosesser, teknikker, materialvalg og materialfremstilling. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten...

 • har bred kunnskap om avanserte materialers egenskaper og kombinasjonsmuligheter
 • kan oppdatere og bruke sin kunnskap om materialer, verktøy, trender og produktutvikling

Ferdigheter

Studenten...

 • har ferdigheter i bruk av avanserte teknikker, materialer og verktøy, og kan tilpasse disse til gitte oppgaver
 • kan vise ferdigheter i avanserte teknikker gjennom en eller flere valgte presentasjonsmåter, herunder form og farge
 • kan finne frem til og bruke varierte referanser og aktuelt billedmateriale, både for å illustrere hvordan en karakter kan gjøres tids- eller sjangerriktig og til å gjøre løse deler, sår/skader og annet anatomisk riktig og korrekt i forhold til type situasjon/skade
 • kan reflektere over egne ferdigheter og justere under veiledning
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan eksperimentere med ulike materialer, teknikker og verktøy
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid
 • kan formidle og begrunne design- og materialvalg
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

Emnet inngår i

Bachelor i maske- og Hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av workshoper, arbeids- og produktdemonstrasjoner, gruppe- og individuelle oppgaver og selvstudium av læremidler.

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studentene dokumentere sitt eget arbeid gjennom å samle beskrivelser/skisser av teknikker, fremgangsmåter, materialbeskrivelser og reflekterende tekster i en egen mappe. Arbeidssamlingen skal også inneholde de arbeidene studentene jobber med gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger, demonstrasjoner og praktisk arbeid i studio - ca. 130 timer

Selvstendig praktisk arbeid i studio, øvings- og oppgavearbeid - ca. 200 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 70 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc/ Mac og kamera. Det anbefales også at studenten har en iPad. Ut fra designet på karakterene de skal skape, må studentene og påse at de har riktige og nok materialer til dette.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell praktisk/utøvende eksamen

Varighet: 4 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Individuell mappevurdering med muntlig presentasjon

Varighet mappe: Emnets varighet

Varighet presentasjon: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

Studenten skal selv velge læremidler ut fra univers og stilepoke karakteren skal passe inn i.  Komplett litteraturliste skal vedlegges eksamen og samlet være på minimum 600 sider. Bilder, film og video kan også inngå i litteraturlisten. I tillegg inngår veiledning alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.

Anbefalte forkunnskapskrav: Karakterutvikling, maske- og hårdesign 4 og Prosjekt og produksjonsarbeid 4.