Innledning

I emnet arbeider studenten videre med å fordype seg og sette sammen de forskjellige teknikkene innen maskørfaget. Emnet inneholder researcharbeid, tegning, form og farge, teatersminke, skjønnsminke, spesialeffektsminke, applikasjonssminke, tamburering, hårdesign, avstøp, formkonstruksjon, skulptering og støp i ulike materialer. Arbeid med emnet innebærer en fordypning i teknikker, materialvalg, og materialfremstilling.

Etter emnet skal studenten kunne gjennomføre gode arbeidsprosesser teknisk, sikkerhets- og helsemessig.

Undervisningen foregår som arbeidsdemonstrasjoner, og studenten skal bruke tidligere kunnskap og erfaringer sammen med demonstrerte teknikker, materialer og verktøy til å skape karakterer som kan passe inn i eksisterende miljøer eller univers gitt i oppgaver. 

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal ha kunnskap om avanserte materialers egenskaper og kombinasjonsmuligheter
 • skal  ha bred kunnskap om formkunstruksjons- og støpeteknikker og hvorfor disse brukes/ikke brukes
 • skal ha bred kunnskap om ansiktets anatomi
 • skal kunne bruke sin kunnskap om materialer, verktøy, trender og produktutvikling
 • skal ha kunnskap om sentrale prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet
 • skal kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • skal ha kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og plass i de visuelle medier

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal vise ferdigheter i bruk av teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til gitte oppgave
 • skal vise ferdigheter i teknikker gjennom en eller flere valgte presentasjonsmåter, herunder form og farge
 • skal tilpasse, påføre og ta vare på de ulike elementene som benyttes
 • skal reflektere over egne ferdigheter og justere disse under veiledning

Generell kompetanse 

Studenten...

 • skal kunne sette sammen ulike materialer, teknikker og verktøy
 • skal utvise forsiktighet i bruk av materialer, verktøy og teknikker
 • skal kunne justere/rette opp eget resultat dersom det er nødvendig, og vurdere eget arbeid i henhold til profesjonelle standarder
 • skal ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • skal kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • skal kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser

Emnet inngår i

Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av arbeids- og produktdemonstrasjoner, gruppe- og individuelle oppgaver, instruksjoner, veiledning og selvstudium av læremidler.

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studentene dokumentere sitt eget arbeid gjennom å samle beskrivelser/skisser av teknikker, fremgangsmåter, materialbeskrivelser og reflekterende tekster i en egen mappe. Tekstene skal skrives i tråd med disposisjon gitt av emneansvarlig. Arbeidssamlingen skal også inneholde de arbeidene studentene jobber med gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - ca. 12 timer

Forventet praktisk arbeid i studio - ca. 50 timer

Selvstendig øvings- og oppgavearbeid - ca. 88 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc/ Mac og kamera. Det anbefales også at studenten har en i Pad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolen hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent*

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en praktisk og en muntlig eksamen

Praktisk varighet: Tre timer (oppgave deles ut 4 uker før ferdigstillingen)

Muntlig varighet: Opptil 30 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Egen arbeidssamling er tillatt under muntlig 

Kontinuasjon

Kontinuasjon av praktisk eksamen gjøres på nytt med samme oppgavetekst i oppsatt periode.

Merknader

I dette emnet skal studentene bruke Læringsutbyttet fra Karakterutvikling, Maske- og hårdesign 3 og Moderne kunsthistorie. Emnet supplerer emnet Prosjekter og produksjonsarbeid 4. 

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.