Innledning

I emnet arbeider studenten med nye teknikker, og med fordypning, i maskørfaget. Emnet inneholder anatomi, tegning, form og farge, skjønn- og spesialeffektsminke, hår, lys- og skyggeteknikker samt applikasjonssminke med avanserte teknikker innen avstøp, skulptering, formkonstruksjon og støp i ulike materialer.

Arbeid med emnet skal utvikle studentens ferdigheter i teknikker og materialvalg, og sette studenten i stand til å vurdere hvilke materialer og teknikker som kan brukes til ulike gitte oppgaver.

Emnet skal gi studenten kunnskap om helse, miljø og sikkerhet knyttet til verktøy og materialbruk.

Undervisningen foregår som arbeidsdemonstrasjoner og veiledning, og studenten skal bruke tidligere kunnskap og erfaringer sammen med demonstrerte teknikker, materialer og verktøy til å skape karakterer som kan passe inn i eksisterende miljøer eller univers gitt i oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om materialers egenskaper, frisering, stilhistorie, sminketeknikker og kombinasjonsmuligheter av disse
 • har kunnskap om formkunstruksjon- og støpeteknikker og hvorfor disse brukes/ikke brukes
 • har kunnskap om ansiktets anatomi
 • kan oppdatere sin kunnskap om materialer, verktøy, trender og produktutvikling
 • har kunnskap om fagområdets historie, tradisjoner og plass i de visuelle medier
 • har kunnskap om grunnleggende hårfargeteknikker

Ferdigheter 

Studenten...

 • kan vise ferdigheter i bruk av mer komplekse teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til gitte oppgaver
 • kan reflektere over egne ferdigheter og justere under veiledning
 • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse 

Studenten...

 • er kjent med ulike materialer, teknikker og verktøy
 • kan utvise nødvendig forsiktighet i bruk av disse materialene, verktøyene og teknikkene
 • kan justere/rette opp eget resultat dersom det er nødvendig, og vurdere eget arbeid i henhold til profesjonelle standarder
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger
 • kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser

Emnet inngår i

Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av arbeids- og produktdemonstrasjoner, gruppe- og individuelle oppgaver, instruksjoner, veiledning og selvstudium av læremidler.

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studentene dokumentere sitt eget arbeid gjennom å samle beskrivelser/skisser av teknikker, fremgangsmåter, materialbeskrivelser og reflekterende tekster i en egen mappe. Tekstene skal skrives i tråd med disposisjon gitt av emneansvarlig. Arbeidssamlingen skal også inneholde de arbeidene studentene jobber med gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - ca. 100 timer

Forventet praktisk arbeid i studio - ca. 140 timer

Selvstendig øvings- og oppgavearbeid - ca. 140 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc/ Mac og kamera. Det anbefales også at studenten har en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolen hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 70 % deltakelse i undervisningen og veiledningsøkter i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Studenten må ha fått godkjent obligatorisk aktivitet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. Studenter som ikke har fått godkjenning kan gjenta aktivitet ved neste ordinære gjennomføring.

Eksamen

Eksamensdel: Mappevurdering individuell

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Vurderingskriterier

 •  

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

I dette emnet skal studentene bruke læringsutbyttet fra Karakterutvikling, maske- og hårdesign 2 samt Metode og Kunst-, film- og teaterhistorie.

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.