Innledning

I emnet skal studenten videreføre de grunnleggende teknikkene innen maskørfaget.

Emnet inneholder videreføring i tegning, form og farge, skjønnsminke, teatersminke, spesialeffektsminke, applikasjonssminke, tamburering, friseringsteknikker, avstøp, skulptering, formkonstruksjon og støp i ulike materialer samt lys og skyggeteknikker.

Emnet introduserer også avstøp og formkonstruksjon.

Arbeid med emnet skal utvikle studentens ferdigheter i teknikker og materialvalg, og sette studenten i stand til å vurdere hvilke materialer som kan brukes til ulike gitte oppgaver. Etter emnet skal studenten kunne gjennomføre gode arbeidsprosesser både teknisk og sikkerhetsmessig. Studentene skal arbeide med utforming av karakterer i tråd med helhetlige konsepter. I emnet inngår det også analyse av manus, rolleanalyse, studier av karakterens bakgrunnshistorie, kunnskap om karakterfunksjon-, og fremstilling av karakterer innen film og teater.

Videre skal de omsette dette i praktisk arbeid, med å gjenskape, modifisere eller endre en karakter innenfor et gitt konsept.

Undervisningen foregår ved innledende arbeidsdemonstrasjoner hvor studenten etterpå skal gjenta eller kopiere det som er blitt demonstrert. Deretter bruker studenten sin kunnskap og erfaring til å utprøve og variere ulike teknikker, verktøy og materialer til gitte oppgaver.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

 • skal ha grunnleggende kunnskap om materialers egenskaper og muligheter, fargelære og fagspråk
 • skal ha grunnleggende kunnskap om lys og skygge
 • skal ha grunnleggende kunnskap om ansiktets anatomi
 • skal kunne oppdatere sin kunnskap om materialer, verktøy, trender og produktutvikling
 • skal ha  kunnskap om manusanalyse, rolleanalyse og utvalgte sjangere
 • skal ha kjenne til relevante film- og scenetekniske forutsetninger for eget arbeid
 • skal gjenkjenne et utvalg av ulike sjangere og visningsformater
 • skal ha kunnskap om grunnklippene like lengder og gradering
 • skal ha har grunnleggende kunnskap om om hårets oppbygning
 • skal ha har grunnleggende kunnskap om verktøy, metoder og stylingprodukter

Ferdigheter 

Studenten...

 • skal vise grunnleggende forståelse av et design, formgiving og fargevalg
 • skal ha grunnleggende ferdigheter i bruk av teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til en gitt oppgave
 • skal planlegge og gjennomføre eget arbeid individuelt
 • skal begrunne sin tolkning av karakter i henhold til et konsept og et oppdrag
 • skal gjenskape en karakter på papir eller som tredimensjonal modell
 • skal finne og presentere referanser, og begrunne sine valg
 • skal kombinere teknikker og metoder på varierte måter
 • skal være åpen for innspill og kan justere arbeidet sitt ut fra veiledning og tilbakemelding

Generell kompetanse

Studenten...

 • skal bruke ulike materialer, teknikker og verktøy og tilpasse det til modell og/eller applikasjon
 • skal planlegge og gjennomføre varierte karakterer innen ulike sjangre og medier individuelt eller i en gruppe
 • skal arbeide kostnadseffektivt, herunder ta vare på materialer, produkter, verktøy, parykker og løse deler
 • skal kunne planlegge og utføre en klipp herunder velge teknikker, materialer og verktøy
 • skal kunne gjennomføre arbeidet innenfor den satte tidsfristen

Emnet inngår i

Bachelor i Maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, seminarer, prosjekter, gruppe- og individuelle oppgaver, instruksjoner, veiledning og selvstudium av læremidler.

Gjennom arbeidet med dette emnet skal studentene dokumentere sitt eget arbeid gjennom å samle beskrivelser/skisser av teknikker, fremgangsmåter, materialbeskrivelser og reflekterende tekster i en egen mappe. Tekstene skal skrives i tråd med disposisjon gitt av emneansvarlig. Arbeidssamlingen skal også inneholde de arbeidene studentene jobber med gjennom emnet.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - ca. 50 timer

Forventet praktisk arbeid i studio - ca. 150 timer

Selvstendig øvings- og oppgavearbeid - ca. 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 50 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 400 timer

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc/ Mac og kamera. Det anbefales også at studenten har en iPad. En spesifisert verktøysliste blir publisert på skolens hjemmeside i god tid før semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en praktisk eksamen og en muntlig eksamen*

Praktisk varighet: 3 timer (oppgave deles ut 4 uker før ferdigstillingen)

Muntlig varighet: 20 minutter 

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering 

Hjelpemidler: Egen arbeidssamling er tillatt under muntlig 

Vurderingskriterier

 • Vise grunnleggende ferdigheter i bruk av teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til en gitt oppgave - 35 %
 • Evnen til å gjenskape en rollekarakter ut fra sjanger, stil til riktig format - 30 %
 • Reflektere over eget arbeid og forklare valg av teknikker og materialer - 10 %
 • Forklare egen arbeidsprosess og veien frem til ferdig resultat - 15 %
 • Arbeidstegning og sminkeskjema og inspirasjonsbilder - 10 %

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon av praktisk del gjennomføres på nytt med samme oppgavetekst som ordinær eksamen.

Læremidler

Oppdatert informasjon om pensumlitteratur og andre læremidler publiseres per program på vår elektroniske læringsplattform i forkant av semesterstart. Informasjon finnes også per program på våre hjemmesider.

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

I dette emnet skal studentene bruke Læringsutbyttet fra Karakterutvikling Maske- og hårdesign 1 samt metode og Kunst, film og teaterhistorie.

Emnet videreføres i semester 3 og 4.

Deler av undervisningen kan skje på engelsk.