Innledning

Emnet gir en videre fordypning i arbeidet med avansert applikasjonsminke. Emnet gir også mulighet til fordypning i mer avanserte måter å lage former på og videre fordypning i støpematerialer.

Studenten vil lære å sette sammen tidligere kjente materialer og teknikker på nye måter.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om materialers egenskaper og kombinasjonsmuligheter
 • har bred kunnskap om formkonstruksjons- og støpeteknikker og hvorfor disse brukes/ikke brukes
 • har bred kunnskap om ansiktets anatomi
 • kan oppdatere sin kunnskap om materialer, verktøy, trender og produktutvikling

Ferdigheter

Studenten... 

 • kan vise ferdigheter i bruk av komplekse teknikker, materialer og verktøy, og kunne tilpasse disse til gitte oppgave
 • kan reflektere over egne ferdigheter og justere under veiledning
 • kan mestre relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten...  

 • er kjent med ulike materialer, teknikker og verktøy
 • kan utvise forsiktighet i bruk av disse materialene, verktøyene og teknikkene
 • kan justere/rette opp eget resultat dersom det er nødvendig, og vurdere eget arbeid i henhold til profesjonelle standarder
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.

Emnet inngår i

Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Forelesninger, veiledning og arbeid med en karakter. Denne karakteren skal presenteres ved en avsluttende praktisk eksamen.

Før oppstart av emne skal studenten komme med forslag på et karakterdesign. De skal videre undersøke hvilke teknikker og materialer de ønsker å utforske og fordype seg i for å skape karakteren.

Anbefalt tidsbruk

Forelesninger og demonstrasjoner - ca. 20 timer

Forventet praktisk arbeid i studio - ca. 100 timer

Selvstendig individuelt praktisk arbeid ca. 60 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - ca. 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

 

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

God tilgang på skolens spesialrom, som verksteder og sminkerom.

Studenten trenger pc/ Mac og kamera. Det anbefales også at studenten har en iPad.

Ut fra teknikkene studenten ønsker å jobbe med, må den enkelte student skaffe riktig og nok materialer til å utføre dette. 

Eksamen

Eksamensdel: Individuell praktisk eksamen*

Varighet: 4 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen:Praktisk individuell eksamen gjennomføres på nytt med samme oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.