Innledning

I dette emnet skal studenten lære å fremstille forskjellige håreffekter. Emnet skal gi en bred innføring i parykkmakeri og tamburering. Studenten skal lære hvordan en fremstiller parykker til film og teater og hvordan en lager forskjellige monturer og hårdeler. Videre omhandles ulike type hår og de bruksområdene disse best egner seg. I løpet av emnet skal studenten fremstille en parykk som skal oppleves som troverdig og passe inn i et alt gitt univers eller et univers studenten selv definerer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten..

  • har god kunnskap om arbeidet med parykkmakeri og fremstilling av håreffekter
  • har god kunnskap om verktøy, metoder og materialer for fremstilling av parykker og løse hårdeler

Ferdigheter

Studenten..

  • kan fremstille og modifisere parykker som oppleves troverdig til film og teater
  • er åpen for innspill og kan justere arbeidet sitt ut fra veiledning og tilbakemelding
  • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 
  • kan tilpasse, framstille og ta vare på de ulike elementene som benyttes
  • kan planlegge og fremstille en parykk, herunder velge teknikker, materialer og verktøy

Generell kompetanse

Studenten..

  • kan sette opp og følge en tidsplan og et kostnadsbudsjett

Emnet inngår i

Bachelor i maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Undervisningen gjennomføres som en kombinasjon av arbeids-og produktdemonstrasjoner, individuelle oppgaver, instruksjon, veiledning og selvstudium av teknikker og læremidler, samt arbeid med en parykk/hårdel som skal presenteres ved en avsluttende praktisk eksamen sammen med en prosessrapport.

 Før oppstart av emnet skal studenten komme med forslag om hvilke håreffekter studenten ønsker å fremstille.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - ca. 30 timer

Selvstendig øving og arbeid med innlevering av oppgaver - ca. 80 timer

Selvstendig individuelt praktisk arbeid - ca. 78 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - ca. 10 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

 

Deler av det praktiske arbeidet i studio skjer med veileder tilstede.

Arbeidsverktøy

Tambureringsverktøy. Hår, monturmateriale, sysaker, og bomullstråd.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt individuell eksamen bestående av en praktisk/utøvende eksamen og en skriftlig hjemmeeksamen (prosessrapport)

Varighet praktisk/utøvende: En time forberedelse, 20 minutter presentasjon

Varighet hjemmeeksamen: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

I dette emne skal studenterne bruke Læringsutbyttet fra Maske- og hårdesign 1-4. Emnet bidrar til å supplere ferdighetene i emnet karakterutvikling 5 maske- og hårdesign.

Hele eller deler av undervisningen kan skje på engelsk.