Innledning

I det tredje året arbeider studentene med et omfattende bachelorprosjekt innenfor ett eller flere av bachelorgradens emneområder der studenten selv velger tema og retning. Gjennom arbeidet med bachelorprosjektet skal studenten anvende sin opparbeidede kompetanse innen maske og hårdesign. Arbeidet skal gi studenten anledning til å fordype seg i et fagfelt som de er personlig engasjert i. Oppgaven er individuell, og skal være en profesjonell produksjon innen bransjer eller næringer der maske- og hårdesignere arbeider.

Bachelorprosjektet  skal inneholde en teoretisk-, en praktisk- og en muntlig del.

I den avsluttende bacheloroppgaven må studentene dokumentere både spisskompetanse så vel som generell bred kunnskap innen maske- og hårdesign. Emnet avslutter et treårig utdanningsløp, og skal lede frem til det samlede læringsutbyttet som finnes i programbeskrivelsen. For å kunne lykkes i dette, bør studentene ha fullført undervisningen i semester 1 til 5 i det programmet den enkelte følger.

Læringsutbytte

Kunnskaper 

Studenten...

  • skal kjenne og kunne vise at de behersker de komplekse arbeidsoppgavene det er å lede, utvikle, gjennomføre og presentere en selvstendig oppgave som maske- og hår designer
  • skal søke og referere til aktuelle utviklings- og forskningsarbeider relevant for egen fordypning

Ferdigheter 

Studenten...

  • skal ved selvstendig arbeide kunne gjennomføre et individuelt prosjekt etter profesjonelle standarder
  • skal kunne underbygge refleksjon over eget arbeid ved god kildebruk
  • skal finne, vurdere og henvise til bakgrunnsinformasjon og fagstoff fra eget og andres kompetanseområder relatert til et gitt prosjekt slik at det belyser problemstillinger av prosessuell, faglig og/eller innholdsmessig art

Generell kompetanse 

Studenten...

  • skal kunne vise gjennom sitt arbeid at de er selvstendige, kompetente, har faglig integritet, har en kreativ innfallsvinkel til problemstilling og originalitet i sitt visuelle uttrykk
  • skal kunne planlegge større omfattende helhetlige karaktersminker, herunder velge teknikker, materialer og verktøy, kunne sette opp en tidsplan og et kostnadsbudsjett og kunne gjennomføre arbeidet innenfor en total produksjonsplan

Emnet inngår i

Bachelor i Maske- og hårdesign

Læringsaktiviteter

Forelesning, veiledning, prosjektarbeid, verkstedarbeid, selvstudium, observasjon, research, presentasjon.

Gruppeveiledning etter valg av tema. Presentasjoner og diskusjon i plenum.

Individuelt praktisk og teoretisk arbeid. Fire timer individuell veiledning.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 25 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 15 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 560 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til¿frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Individuell bacheloroppgave med muntlig justering

Bacheloroppgave varighet: Semesteret

Muntlig del varighet : 10-20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Bacheloroppgaven består av en produksjonsdel og en teoretisk del, i tillegg til en avsluttede muntlig del.

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav. Innebærer krav om gjentak av arbeidskrav ved neste ordinære gjennomføring. 

Kontinuasjon av eksamen avvikles i oppsatt periode hvor man jobber videre med samme problemstilling 

Læremidler

Studenten skal selv velge læremidler ut fra sitt individuelle bachelorprosjekt. Komplett litteraturliste skal vedlegges eksamen og samlet være på minimum 600 sider. Bilder, film og video kan også inngå i litteraturlisten.

Merknader

Hele eller deler av undervisning/veiledning kan skje på engelsk.

Anbefalt forkunnskapskrav: MHD202 Karakterutvikling, maske- og hårdesign 4, MHD203 Prosjekt og produksjonsarbeid 4