Innledning

En viktig beslutning i en forsyningskjede er hvordan produkter og tjenester skal leveres kostands- og tidseffektivt ut i markedet. Man har i dag en rekke kanaler tilgjengelig for å flytte sitt produkt eller tjeneste frem til kjøper og det kan være av stor strategisk konkurransemessig og kostnadsmessig betydning at man gjør dette på en optimal måte.

Emnet er en introduksjon til forsyningskjeder og logistikk i et globalt perspektiv. Emnet har både en praktisk og strategisk tilnærming. Praktisk ved at studentene får innblikk i hvordan enkelte elementer av logistikk prosesser utføres, strategisk ved å relatere forsyningskjeden plassering i forhold til andre funksjoner i eget selskap og i forhold til øvrige forretnings kontekst. I tillegg vil studentene få et innblikk i hvordan forsyningskjeden påvirkes av innovasjon innen IT-løsninger.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om forsyningskjede og logistikkrelaterte teorier, problemstillinger, prosesser og metoder.
 • har kunnskap om hvordan selskaper utvikler ulike distribusjonskanaler, herunder digitale kanaler overfor kundesegmenter i markedet.
 • har forståelse av både teoretisk og praktisk historisk utvikling av forsyningskjeder.
 • har forståelse for viktigheten av forsyningskjeder i en større samfunnsmessig sammenheng.
 • har kunnskap om hvordan eksterne faktorer som globalisering og verdenshandel påvirker forsyningskjeder.
 • har kunnskap om optimal informasjonsflyt i forsyningskjeder.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende de gjennomgåtte teorier på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan evaluere forsyningskjeder og evaluere styrker og svakheter, basert på de prosesser og verktøy som blir presentert
 • kan evaluere samfunnsmessige trender og hvordan disse påvirker design av fremtidige verdikjeder
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff relevant for gitte problemstillinger og referere dette i forhold til gitte standarder

Generell kompetanse

Studenten...

 • forstår at forsyningskjeder ikke er enkle, lineære kjeder, men komplekse, globale, multidimensjonale nettverk
 • kan løse praktiske oppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, både alene og som deltaker i en gruppe
 • kan være en aktiv diskusjonspartner og formidler, både muntlig og skriftlig rundt interessante problemstillinger knyttet til forsyningskjeder.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Læringsaktiviteter

Emnet legges opp som en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger med stor grad av deltakelse fra studentene gjennom diskusjon, gruppearbeid og casegjennomgang. I tillegg vil flere av forelesningene bli gjennomført i form av et simuleringsspill hvor studentene innehar forskjellige roller i en forsyningskjede.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Arbeidslivstilknytning

Bruk av praktiske caser fra boken og gjesteforeleser. I tillegg vil det bli gjennomført ett praktisk relevant simuleringsspill. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt