Innledning

Produkt og prisbeslutninger er et komplekst, men særdeles viktig tema innen markedsføring. Pris er et uttrykk for den verdi som settes på varen eller tjenesten for å skape et bytteforhold, og pris representerer et krysningspunkt mellom selgerens og kjøperens verdioppfattninger. Men uten et produkt- og/ eller servicetilbud som fenger forbrukerne i markedet, vil dette krysningspunktet ikke forekomme, uavhengig av hvor lavt man priser tilbudet. Et viktig gjennomgangstema i emnet er derfor forståelsen av begrepet kundeverdi og hvordan dette kan relateres til produktutvikling og prising.

Mer konkret vil emnet blant annet inneholde følgende temaer:

 

 • Produktutviklingsprosesser
 • Analyser av omgivelser for å generere produktideer
 • Ulike bestanddeler av kundeverdibegrepet
 • Konsept- og markedstesting
 • Forecasting knyttet til estimering av fremtidig salg
 • Prisstrukturer/ segmentbasert prising
 • Verdibasert prising
 • Kostnadsbasert prising
 • Konkurransebasert prising
 • Betalingsvilje og referansepris
 • Psykologisk prising

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om produkt- og prisbeslutninger og kompleksiteten forbundet med dette
 • kan gjøre rede for sentrale begreper og modeller som brukes innenfor fagområdet, samt metoder man benytter for å generere informasjon knyttet til ulike strategiske og taktiske beslutninger

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende enkle analyser som igjen danner et grunnlag for beslutningstaking
 • kan gjennomføre kalkyler og undersøkelser forbundet med produktutvikling og prisfastsetting basert på teorier og modeller lært og anvendt i emnet
 • kan håndtere de strategiske utfordringene som produktutvikling og prising kan innebære

Generell kompetanse

Studenten...

 • har en analytisk og helhetlig forståelse for utfordringer forbundet med produkt- og prisstrategi

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner i klassen og oppgaveløsning.

Det beregnes en betydelig egeninnsats i løpet av emnet og studentene må være forberedt på å presentere sine løsningsforslag for gruppen de er en del av.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2 - 12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)