Innledning

Emnet gir en innføring i hvordan man skal gjennomføre kvantitative undersøkelser. De enkelte trinn i forskningsprosessen gjennomgås. Fra problemstilling til bruk av tilgjengelig litteratur, videre til valg av forskningsdesign, metode for datainnsamling, gjennomføring av datainnsamling, analyse og rapportering.

Emnet gir en praktisk innføring i regler for skriving av empiribaserte oppgaver.

1. Generell del

Faser i en undersøkelse:

 • Tema og problemstilling: Metode og teori, empiribasert teori
 • Problemstilling

Vitenskapsteori:

 • Hvorfor metode
 • Etiske og praktiske avveininger

2. Kvantitative undersøkelser

 • Begreper og variabler
 • Hypoteser
 • Kausalmodell
 • Kvantitative design (tverrsnitt/survey og eksperiment)
 • Kvantitative designs styrker og svakheter
 • Konstruksjon av spørreskjema
 • Måling av variabler
 • Skalanivåer
 • Utvalg og datainnsamling
 • Validitet
 • Reliabilitet
 • Tolkning og konklusjon
 • Rapportering

3. Kvantitativ dataanalyse

 • Validering av data
 • Enkle analyseteknikker
 • Beskrivende statistikk
 • Krysstabeller
 • Korrelasjonsanalyse
 • Normalfordeling
 • Regresjonsanalyse
 • Variansanalyse (ANOVA/MANOVA)
 • Kontrollvariabler

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har innsikt i ulike kvantitative fremgangsmåter og analyser, og hvordan disse kan benyttes og kvalitetssikres i praksis
 • har kunnskap om ulike utviklingstrekk i markeds- og organisasjonsforskning, og om hvorfor kvantitativ metode er viktig og relevant i dagens markedsstudier
 • kan gjøre rede for fordeler og ulemper ved kvantitative metoder, og i hvilke sammenhenger ulike kvantitative forskningsdesign er best egnet
 • kan gjøre rede for hvordan problemstilling, teoriforankring, datainnsamlingsmetode og analyseteknikker påvirker undersøkelsens gyldighet
 • har kunnskap om innhenting, evaluering, samt bruk av empiri og analyser i kvantitative undersøkelser
 • kjenner til de ulike forskningsdesignene som brukes i kvantitative undersøkelser, og hvilke betydning disse har for datainnsamling og analyse

Ferdigheter

Studenten...

 • kan gjennomføre en kvantitativ undersøkelse på egen hånd
 • kan gjøre metodiske valg og analysere disse ved hjelp av dataanalyseverktøy
 • kan velge tilnærmingsmåte, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og skrive en akademisk oppgave eller rapport
 • behersker egnede analyseverktøy

Generell kompetanse

Studenten...

 • er i stand til å samle inn og analysere et kvantitativt datamateriale, og skrive en empiribasert kvantitativ rapport
 • har et bevisst og kritisk forhold til metode i andre empiribaserte arbeid, som forskningsartikler og markedsundersøkelser

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i økonomi og digitalisering

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

 Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både i individuelt og grupper. 

Til de fleste forelesningene vil det bli utgitt arbeidsoppgaver som skal løses ved hjelp av SPSS. Avsluttende eksamen vil bygge på at studentene har løst alle disse oppgavene gjennom semesteret.

Anbefalt tidsbruk

220 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Enkel kalkulator

(se hjelpemidler med forklaring på websiden Eksamen for høyskolestudenter)