Innledning

Emnet er delt i tre deler.

Første del: Introduksjon, rammer og strategi

Iførste del av kurset vil studentene få en innføring i hvordan man legger strategien for en kommunikasjonskampanje

 • Først vil studentene introduseres for hva markedskommunikasjon innebærer, hvilke legale rammer som gjelder samt sentrale begreper og modeller.
 • Deretter vil studentene få innblikk i sammenhengen mellom konsumentenes læringsprosess og markedskommunikasjon.
 • Studentene vil så få en nøye gjennomgang av elementene som inngår i strategisk kommunikasjonsplanlegging.

Andre del: Fra strategi til gjennomføring

I andre del av kurset vil studentene få innsikt i prosessen fra strategi til utforming og gjennomføring av en kommunikasjonskampanje.

 • Først vil studentene få en innføring i hvordan man jobber med et reklamebyrå
 • Deretter vil studentene få innblikk i hvordan reklamebyrå utvikler kreative løsninger og hvordan man kan påvirke denne prosessen
 • Studentene vil så få innsikt i hvordan reklamebyrå utvikler medieplaner og hvordan man kalkulerer kostnader knyttet til ulike mediealternativer
 • Studentene vil også få en innføring i ulike verktøy bransjen bruker for å måle effekten av reklamekampanjer

Tredje del: Krisekommunikasjon

Den siste delen av kurset gir studentene en innføring i hvordan man kommuniserer med omverden når en merkekrise inntreffer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om de ulike fasene og steg man går gjennom for å planlegge effektive kommunikasjonskampanjer
 • har kunnskap om hvordan markedskommunikasjon virker og kan brukes til å påvirke konsumenter
 • har kunnskap om hvordan reklamebyrå arbeider, og hvordan samarbeide med reklamebyrå for å utvikle effektiv markedskommunikasjon
 • har kunnskap om rammene som markedsføringsloven setter for markedskommunikasjon
 • har kunnskap om hvordan man mest effektivt kommuniserer når organisasjonen/merket opplever en krise

Ferdigheter

Studenten...

 • kan identifisere og prioritere kommunikasjonsmålgruppe(r)
 • kan forstå kommunikasjonsmålgruppens beslutningsprosess
 • kan utvikle egnet posisjoneringsstrategi
 • kan definere kommunikasjonsmål
 • kan identifisere og velge relevante budskap
 • kan fatte beslutninger om egnet bruk av mediekanaler
 • kan samarbeide med reklamebyrå for å utvikle og gjennomføre en reklamekampanje
 • er i stand til å planlegge og gjennomføre effektive kommunikasjonskampanjer

Generell kompetanse

Studenten... 

 • er bevisst hvordan markedskommunikasjon kan påvirke kunder, og kan reflektere over markedskommunikasjonens rolle i bedriftens markedsføringsstrategi
 • kan lage en strategi for en reklamekampanje, og samarbeide med et reklamebyrå for å utvikle og gjennomføre kampanjen

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen.

Anbefalt tidsbruk

225 arbeidstimer

Arbeidslivstilknytning

Flere av forelesningene vil holdes av forelesere med omfattende bransjeerfaring

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 4-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

Friestad, Marian og Peter Wright. 1994. "The persuasion knowledge model: how people cope with persuasion attempts." Journal of Consumer Research, 21, 1-31 (31 sider) [Elektronisk tilgjengelig via biblioteket: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=9408160146&site=ehost-live&scope=site ]

Hillestad, Tore. 2016. "Toppledelsens troverdighet ved kriser." Magma, Tidsskrift for økonomisk ledelse, 19(4):45-55 (10 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/toppledelsens-troverdighet-ved-kriser ]

Markedsføringsloven. 2009. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. Barne- og likestillingsdepartementet. (52 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Lovadata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-01-09-2/KAPITTEL_10#%C2%A750 ]

Olsen, Lars Erling og Adrian Peretz. 2017.  "Markedskommunikasjon." Bergen: Fagbokforlaget. (438 sider) ISBN: 978-82-450-1368-9. 

Olsen, L. E. (2010) ¿Det viktigste første problemet i praktisk posisjonering¿, Magma (1) (10 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/det-viktigste-foerste-problemet-i-praktisk-posisjonering ]

Spetalen, Tove Cathrine, Ina Stølen og Leif E. Hem. 2004. "Merker i krise: Strategisk merkevareledelse som modererende faktor." Magma, Tidsskrift for økonomisk ledelse, 7(2): 93-105. (13 sider) [Elektronisk tilgjengelig via Magma: https://www.magma.no/merker-i-krise-strategisk-merkevareledelse-som-modererende-faktor ]

Samlet sidetall/pensum

548 sider

Anbefalt litteratur

Armstrong, J. Scott. 2010. Persuasive advertising: Evidence-based principles. Basingstoke: Palgrave Macmillan. ISBN: 9781403913432.

Larsen, Svein og Mona K. Solvoll. 2012. Medieplanlegging. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245012439.

Tellis, Gerard J. 2004. Effective Advertising: Understanding When, How and Why Advertising Works. Thousand Oaks, Calif.: Sage. ISBN: 9780761922537