Innhold

Kurset skal gi deg forståelse for det historiske og samfunnsmessige grunnlaget for ulike fagområder med særlig vekt på utviklingen av markedsøkonomien som system og globalisering som fenomen.

Emnet omhandler markedets og handelens historie, og følger overgangene mellom den ene industrielle revolusjonen til den neste, og ser på sammenhengene mellom innovasjon og utviklingen av handel, stat, teknologi og næringslivets organisering både nasjonalt og internasjonalt.   

Pensumbidragene tar opp internasjonale politiske og økonomiske spørsmål som fattigdomsbekjempelse og analyserer handelspolitikk i lys av teorier om frihandel og proteksjonisme. Litteraturen tematiserer dessuten økende økonomisk ulikhet i verdens rikeste land, samt ser på nasjonale utfordringer i Norge knyttet til automatisering, eldrebølge, innvandring og sosial dumping, samt nye forretningsmodeller i det som er kjent som delingsøkonomi. 

I undervisningen vil man ta for seg konsekvensene av globalisering og teknologiutvikling, og drøfte hvilke utfordringer og muligheter dette gir velferdsstaten, arbeidsmarkedet og forbrukerne. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om mekanismene i markedsøkonomien, markedsøkonomiens historiske framvekst, og den tette relasjonen mellom fremveksten av markedet og andre sentrale institusjoner som stat og sivilsamfunn
 • har kunnskap om ulike konstruksjoner som «nattvekterstaten», den moderne velferdsstaten, markedsøkonomi, planøkonomi og blandingsøkonomi, delingsøkonomi
 • har kunnskap om sentrale teorier hos teoretikere som Adam Smith og Karl Marx
 • har kunnskap om det internasjonale handelssystemet og ulike politiske perspektiver på det
 • har kunnskap om sammenhengen mellom utviklingen av vitenskapsteori og økonomisk teori
 • har kunnskap om forbrukersamfunnets framvekst og den moderne forbrukerens rolle, gjennom å bli kjent med masseforbrukets historie
 • har kunnskap om sentrale deler av norsk industrihistorie

Ferdigheter

Studenten...

 • kan reflektere rundt kapitalismen og markedsøkonomiens funksjon og virkemåte
 • kan gjenkjenne eksempler på markedsmakt og ulike former for bedriftsorganisering
 • kjenner til forskjellen på teori og empiri, og kan reflektere rundt utviklingen av økonomisk teori i sin historiske kontekst

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan drøfte dagsaktuelle politiske og økonomiske fenomener i en historisk og faglig ramme
 • kan tenke kritisk om forholdet mellom marked og samfunn, mellom forbruk, produksjon og markedsføring
 • kan reflektere rundt betydningen av en global økonomi og globaliseringens positive og negative virkninger

Emnet inngår i

 • Bachelor i hotelledelse 
 • Bachelor i HR og personalledelse 
 • Bachelor i innkjøpsledelse
 • Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling
 • Bachelor i ledelse og servicestrategi 
 • Bachelor i markedsføring og merkevareledelse 
 • Bachelor i markedsføring og salgsledelse 
 • Bachelor i PR og samfunnspåvirkning 
 • Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling
 • Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger og diskusjoner i klassen. Det beregnes en betydelig egeninnsats.

Studentene blir presentert for aktuelle saker i nyhetsbildet og samfunnsutviklingen som har faglig relevans.

Anbefalt tidsbruk

200 timer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Multiple Choice (2 av 3 MC-oppgaver må være godkjent)

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Studentene må ha fått godkjent minimum to av tre arbeidskrav i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Allen, Robert C. 2009. «Why was the Industrial Revolution British?.» Vox. 15. mai. Lesedato 20. februar 2016: http://www.voxeu.org/article/why-was-industrial-revolution-british (7 sider)

Amdam, Rolv Petter, Haakon Gran, Svein Olav Hansen og Knut Sogner. 2005. Markedsøkonomiens utvikling. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245002386. Hele boken unntatt kapittel 4. (324 sider).

Brunstad, Rolf Jens og Ivar Gaasland. 2007. «Proteksjonisme, fattigdom og norsk landbrukspolitikk» i Horisont (1). Lesedato 17. januar 2017: http://www.jordbruk.uib.no/filer/horison.pdf [10 sider]

Fossland, Karoline. 2015. "Fjerner kapitalismen med et tommelsveip". Aftenposten. 31. august. Lesedato 17. januar 2017. Elektronisk tilgang via biblioteket (atekst):  https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=020002201508302427848&serviceId=2  [3 sider]

Friedman, Milton. 1970. "The social responsibility of business is to increase its profits." New York Times Magazine. 13. september. Lesedato 20. februar 2017: http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-soc-resp-business.html [4 sider]

Gran, Haakon. 2014. «Pikettys har sluppet katta ut av sekken - Kapitalismen på tiltalebenken» i Plan 05/2014. Lesedato 14. februar 2018: https://www.idunn.no/plan/2014/05/piketty_har_sluppet_katta_ut_av_sekken_kapitalismen_paa_ti (5 sider)

Lunheim, Rolf. 2006. «The Corporation den maniske jakten på makt og profitt?» Praktisk økonomi & finans, 23(4). Elektronisk tilgjengelig via biblioteket (Idunn): https://www.idunn.no/pof/2006/04/the_corporation_den_maniske_jakten_pa_makt_og_profitt. [9 sider]

Marks, Robert B. 2007. Den moderne verdens opprinnelse: En global og økologisk beretning fra det femtende til det tjueførste århundre. Oslo: Pax forlag. ISBN: 9788253030012. Side 15-243. (228 sider.]

NOU 2011:4. Mat, makt og avmakt- om styrkeforholdene i verdikjeden for mat. Landbruks- og matdepartementet. Kapittel 2- 4 (unntatt 3.7). Lesedato 1.mars 2016: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-4/id640128/  [PDF-format]  (57 sider).

NOU 2011:7. Velferd og migrasjon: Den norske velferdsmodellen. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kapittel 3 Lesedato 1.mars 2016: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2011/nou-2011-07.html?id=642496 [PDF-format] (21 sider).

NOU 2017:4. Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Finansdepartementet. Kapittel 1- 2. Lesedato 14. februar 2017: https://www.regjeringen.no/contentassets/1b21cafea73c4b45b63850bd83ba4fb4/no/pdfs/nou201720170004000dddpdfs.pdf [PDF-format] (24 sider)

Treanor, Jill. 2016. "Fourth industrial revolution set to benefit richest, UBS report says".The Guardian 19. jan 2016. Lesedato 1. mars 2016: http://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/fourth-industrial-revolution-set-to-benefit-richest-ubs-report-says?CMP=share_btn_link (2 sider)

Øvald, Camilla Bakken. 2016. "På elefantens rygg". Klassekampen, 21.september. (2 sider) [Tilgjengelig via biblioteket (Atekst): https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020160921323565&serviceId=2 ]

Digitalt kompendium i emnet MRS1103 Marked og samfunn legges ut på Canvas av emneansvarlig og inneholder:

Perez, Carlota (2002). Technological Revolutions and Financial Capital. Northampton, Edward Elgar. ISBN9781843763314. Sider 3-19 og 47-59 (26 sider)

Kocka, Jürgen. 2015. Capitalism. A Short History. Princeton University Press. ISBN 9780691165226. Side 1-16. (16 sider)

Reinert, Erik S. 2017. Global økonomi. Oslo: Spartacus forlag. ISBN: 9788243011267. Sider 7-19, 147-155. (20 sider).

Samlet sidetall/pensum

759 sider

Anbefalt litteratur

Myrvang, Christine. 2009. Forbruksagentene:Slik vekket de kjøpelysten. Oslo: Pax forlag. ISBN: 9788253031941.

Piketty, T. 2014. "Introduction". I Capital in the Twenty-First Century, 1-35. Cambridge: The Belknap Press. ISBN: 9780674430006.

Roine, Jesper. 2014. Thomas Piketty forklart kapitalen i det 21. århundret : sammendrag og nordisk perspektiv. Oslo. Spartacus forlag. ISBN 9788243009233.

Sejersted, Francis. 2009. «Den skandinaviske modell. Mer aktuell enn noensinne, men finnes den?» I Det elegante uromoment. Pax. Oslo. Side 38-52. ISBN: 9788253032610.

Støstad, Jan Erik. 2013. Sosial dumping: Trues den norske modellen? Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN: 9788205457560.