Innledning

Formålet med emnet er å gi studentene internasjonal kompetanse og relevant arbeidserfaring gjennom en kombinasjon av undervisning/veiledning og praksisutplassering i en europeisk bedrift. Bedriften skal være relevant for studentens eget studium.  Praksisopplæringen skal være variert, veiledet og vurdert, og betraktes som en læringsarena på samme måte som undervisningen. Høyskolen skal vurdere arbeidsgiver for godkjenning av praksisplass, og slik bidra til å sikre at studentene får jobbe med relevante arbeidsoppgaver og får oppfølging og tilbakemelding på arbeidsplassen.

Emnet gir studentene en attraktiv og ettertraktet kompetanse; de vil lære å anvende teori i praksis, bygge tverrkulturelle relasjoner, kommunisere profesjonelt på engelsk, få erfaring i å tilpasse seg ulike arbeidslivskontekster og organisasjonskulturer i et internasjonalt miljø, og skape muligheter for å knytte internasjonale kontakter.

I den faglige delen av emnet knyttes generelle prinsipper for forretningskommunikasjon på engelsk til hvordan ulike faktorer som nasjonal kultur, verdier og organisasjonskultur påvirker kommunikasjon og beslutninger. Videre vil studentene få en introduksjon til EU-politikk og -handel, som skal gi dem nødvendig innsikt i rammene som europeiske bedrifter arbeider innenfor. Refleksjon rundt læring i praksis vil også bli belyst i den faglige delen og skal anvendes i praksisperioden og i oppgavene; disse består av en mappeinnlevering i løpet av praksisperioden og en faglig fordypningsoppgave etter hjemreise som skal ta utgangspunkt i praksisoppholdet og pensum i emnet. Studenten vil også ha mulighet til å benytte pensum fra tidligere emner i oppgaven og annen relevant teori/forskning.  

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om sammenhenger, metoder og arbeidsmåter i profesjonell praksis innenfor eget fagområde
 • har kunnskap om hvordan læringsprosesser i arbeidslivet påvirker personlig utvikling og organisasjoners utvikling
 • har kunnskap om sosial læringsteori og hvordan læring i praksisfellesskap fungerer
 • har kunnskap om hva som kjennetegner norsk kultur i forretningsliv, ledelse og organisasjon, og kan sammenligne ulike nasjonale kulturer både i teori og i praksis
 • har forståelse for utfordringer og muligheter med tverrkulturelle arbeidsmiljøer og i tverrkulturelle team både i teorien og i forbindelse med egen praksis
 • har kjennskap til metoder for å tilrettelegge for forståelse og god kommunikasjon på tvers av kulturer
 • har kjennskap til utfordringer og muligheter ved bruk av engelsk som organisasjonsspråk, og har kjennskap til hvordan organisasjoner kan tilrettelegge for positive effekter av å ha engelsk som organisasjonsspråk
 • har kunnskap om hvordan budskap, tone og stil bør tilpasses ulike situasjoner, kommunikasjonskanaler, kontekster og kulturer
 • har kunnskap om hva som kjennetegner effektive budskap i skriftlig og muntlig forretningskommunikasjon på engelsk
 • har kunnskap om europeisk politisk og økonomisk integrasjon med EUs indre marked, Norge i EØS og konsekvenser for utvikling av internasjonale relasjoner og handelssamarbeid

Ferdigheter

Studenten...

 • Kan løse praktiske arbeidsoppgaver innenfor fagområdet, samt delta i gjennomføringen av faglig orienterte prosjekter
 • Kan anvende metoder, pensum og andre relevante verktøy/kilder for å løse relevante problemstillinger anvendt på egen praksiserfaring
 • Kan reflektere over dagsaktuelle operative utfordringer og tematikk knyttet til eget studium, fagområde og i praksisbedriften
 • Er selvledet og selvregulert i egen lærings- og utviklingsprosess og kan tenke kritisk om egne tanker, ideer og erfaringer i praksisfellesskapet
 • Kan analysere og kommunisere om utfordringer i tverrkulturelle møter mellom mennesker i internasjonalt arbeidsliv, og kan bidra til å løse slike utfordringer og tilrettelegge for god kommunikasjon i praksisfellesskap  og i ledelse av tverrkulturelle team
 • Kan skape effektive og profesjonelle forretningsbudskap på engelsk, som informative, negative og overtalende budskap både skriftlig og muntlig innenfor en rekke praktiske sjangre (email, brev, rapporter, presentasjoner, relevante digitale og sosiale medier) og benytter denne kunnskapen i praksis i utplasseringsbedriften
 • Kan drøfte problemstillinger knyttet til EU-politikk, EU-handel og internasjonale relasjoner mellom Norge/EØS og EU

Generell kompetanse

Studenten...

 • Kan reflektere over egen faglig og personlig utvikling og forstår hvordan arbeidsplasslæring bidrar til utvikling av kompetanse, prestasjoner og arbeidsprosesser
 • Kan bruke ny og aktuell kunnskap i relasjon til andre emner i studiet
 • Kan kommunisere profesjonelt på engelsk med kunder, partnere og kollegaer i en internasjonal kontekst
 • Kan bruke effektive kommunikasjonsstrategier i både muntlige og skriftlige situasjoner som er relevant for arbeid i engelskspråklige bedrifter
 • Har relevant kunnskap om kulturelle forskjeller som påvirker kommunikasjon og samhandling i internasjonalt forretningsliv og på tverrkulturelle arbeidsplasser
 • Har generell kunnskap om Norges rolle i Europa

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Faglig arbeid: Høyskolen gjennomfører fellesforelesninger i faglig pensum før avreise. Undervisningen er praksisrettet og har som hovedmål å trene studentene i profesjonell kommunikasjon og kontekstforståelse ved å anvende teori i praksis; forelesning over fagstoff kombineres derfor i utstrakt grad med bruk av case, øvelser, simuleringer, rollespill, diskusjoner og studentpresentasjoner med tilbakemelding.  Gruppeveiledninger av fordypningsoppgaven foregår etter endt praksisperiode, og skal hjelpe studenten til selvstendig akademisk arbeid med en fagtekst basert på praksiserfaringene og relevant pensum i emnet og/eller relevant pensum i tidligere emner i studiet.

Praksislæring: Studenten har et utvidet ansvar for egen læring i praksisperioden. Studentens arbeid med egne læringsmål og egen læringsprosess er sentralt, og de skal benytte seg både av praksisfellesskap og selvregulert læring i læringsprosessen. Emneansvarlig har overordnet oppfølgingsansvar i henhold til Høyskolens forskrift for praksis, og følger blant annet opp studentenes arbeid med mappen i praksisperioden. Studentens nærmeste leder i praksisbedriften skal fungere som veileder for den profesjonelle praksisen, med følgende ansvar:

 • Holde møte med praksisstudenten i forkant av praksisperioden for å avklare læringskontrakt
 • Involvere studenten i daglig arbeid, oppgaver og møter
 • Følge opp og veilede studentene knyttet til tildelte arbeidsoppgaver tilsvarende øvrige medarbeidere i avdelingen
 • Gjennomføre to veiledningssamtaler/utviklingssamtaler i praksisperioden
 • Gjennomføre sluttsamtale
 • Legge til rette for at studenten kan innhente informasjon relatert til fordypningstema i praksisoppgaven  

Anbefalt tidsbruk

Undervisning før avreise (uke 2-7): 60 timer
Praksisperiode i europeisk bedrift (uke 10-19): 9 uker i praksisbedrift. 216 timer (3 dager i uken x 8 timer x 9 uker)

Felles veiledning ifm fordypningsoppgave (uke 20-24): 18 timer

Studentens selvstudium og oppgaver: 220 timer

Arbeidslivstilknytning

9 uker i praksisbedrift i Europa.

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk aktivitet 1

Praksis: Praksisperiode i europeisk bedrift (gjennomført med minimum 70 %)

Varighet: 9 uker 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Det er obligatorisk oppmøte/deltakelse hos praksisbedrift i det timeantallet som er beskrevet i emnebeskrivelsen. Arbeidsplan i praksisukene avtales mellom praksisplass og student. Gyldig fravær skal dokumenteres. Fravær meldes til arbeidsgiver og emneansvarlig som fører protokoll over studentens fravær. Ved sammenhengende fravær over 3 dager leveres legeattest. Dersom samlet fravær er over 30 % i en praksisperiode blir praksisperioden ikke godkjent. Vurdering gjøres av emneansvarlig og faglig veileder. Ved ikke godkjent praksisperiode må studenten gjennomføre ny praksisperiode, eller fullføre praksisperioden før innlevering av praksisoppgaven.

 

Obligatorisk aktivitet 2

Obligatorisk deltakelse: Det stilles krav om 80 % deltakelse i undervisningen ved Høyskolen Kristiania (uke 2-9) i henhold til Retningslinjer for obligatorisk deltakelse og ekstern praksis.

Gradering: Godkjent/ikke godkjent. 

Det er obligatorisk å delta i undervisningsaktivitetene som forbereder studentene på praksisoppholdet. Gyldig fravær skal dokumenteres med legeerklæring til emneansvarlig som fører protokoll. Dersom samlet fravær er over 30 % vil obligatorisk oppmøte ikke bli godkjent, og studenten må gå opp til både en muntlig og en skriftlig prøve for å sikre at læringsmålene er oppnådd.

Eksamen

Eksamensdel 1: Individuell mappeeksamen*

Varighet: 9 uker

Gradering: Bestått/ikke bestått

Vekting: Bestått av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel 2: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 9-14 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere mappe i forbedret versjon, med mindre praksis ikke er gjennomført/godkjent. I så fall leverer studenten en ny mappe etter gjennomført praksis.

Merknader

Undervisningsspråk vil være engelsk. Fordypningsoppgaven kan besvares på enten engelsk eller norsk/svensk/dansk. I mappen vil det inngå arbeider der det stilles krav til bruk av engelsk.

Det er kun studenter som oppfyller krav til og får godkjent erasmus+ stipend for praksisutveksling som kan ha praksis i utlandet gjennom dette emnet. Høyskolen Kristiania har et begrenset antall stipender og dette vil ligge til grunn for antall plasser i valgemnet. Internasjonalt kontor og karrieresenteret bistår i arbeidet med søknad om stipend.