Innledning

Dette emnet gir studentene en attraktiv og ettertraktet kompetanse i tverrkulturell forretningskommunikasjon på engelsk. Studentene får kunnskaper og ferdigheter i tverrkulturell kommunikasjon, internasjonale forhandlinger, forretningsetikk, historiefortelling, utforming av effektive skriftlige og muntlige forretningsbudskap og presentasjonsteknikk. Generelle prinsipper for forretningskommunikasjon knyttes til hvordan ulike faktorer som nasjonal kultur, verdier og organisasjonskultur påvirker kommunikasjon og beslutninger. De vil erfare tverrkulturelle utfordringer i forhandlinger gjennom case, rollespill og simuleringer, der teori anvendes i praktisk problemløsing i relevante tverrkulturelle forretningsituasjoner. En særlig vekt legges også på å tilegne seg ferdigheter i muntlig presentasjonsteknikk gjennom øvelse og tilbakemelding.

Emnet åpner muligheter for å bygge relasjoner på tvers av kulturer, og er spesielt relevant for studenter som ønsker å jobbe i bedrifter med internasjonale kontakter, samt for internasjonale studenter.  

Emnet inneholder 5 sentrale studieenheter:

1. Tverrkulturell forretningskommunikasjon:

- Kultur og global ledelse

- Ulike kulturer og atferd i forretningslivet 

- Kultur, verdier og normer 

- Verbal, ikke-verbal og paraverbal kommunikasjon i ulike kulturer

- Kulturelle dimensjoner og trekk 

- Høykontekst- og lavkontekstkommunikasjon 

- Relasjoner til tid, formalitet og uttrykk for følelser i ulike kulturer 

- Kommunikasjon i globale team

- Utfordringer med å bruke engelsk som et lingua franca i globalt forretningsliv

2. Internasjonal forretningsetikk

- Kultur, korrupsjon og bestikkelser 

- Bedriftenes samfunnsansvar i et internasjonalt perspektiv 

- Konkurrerende syn og debatter om bedriftens samfunnsansvar

- Etikk, outsourcing og miljøspørsmål 

- Etikk, outsourcing  og arbeidsforhold 

- Etikk, kultur og kommunikasjon 

- Analyse og diskusjon av etiske dilemmaer 

- Etiske teorier

3. Internasjonale forhandlinger

- Forhandlingsteknikker: positional vs principled bargaining

- Analyse av BATNA (Best alternative to negotiated agreement) og ZOPA (Zone of possible agreement)

- Forberede, gjennomføre og analysere forhandlinger 

- Forhandlingsteknikker og -stiler i tverrkulturell kontekst 

- Språk, tone og stil i forhandlinger 

4. Historiefortelling i forretningskommunikasjon

- Historiefortelling som et strategisk konsept for internasjonal merkevarebygging 

- Historiefortelling som et kommunikasjonsverktøy for ledelse og for å lede endringer i organisasjoner

- Historiefortelling som et verktøy for å promotere opplevelser og kulturelle attraksjoner til et internasjonalt publikum

- Co-creation og kundeinvolvering i internasjonale merkevarer

5. Kommunikasjonsstrategier og -ferdigheter

- Skriftlig forretningskommunikasjon

- Muntlig forretningskommunikasjon

- Digital forretningskommunikasjon

- Form, budskap og medium: å skrive positive, negative og overtalende budskap

- Skrive forretningsrapporter og proposals

- Skrive CV og jobbsøknader

- Skrive akademiske essay

- Utvikle og holde muntlige presentasjoner

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om hva som kjennetegner norsk forretningskultur, og kan sammenligne ulike forretningskulturer
 • har kunnskap om ulike forhandlingsteknikker og hvordan kulturelle forskjeller påvirker forhandlinger på tvers av kulturer
 • har kunnskap om etiske utfordringer i internasjonalt næringsliv, og kan analysere etiske dilemmaer og beslutningstaking i spesifikke case
 • har kunnskap om historiefortelling som et kommunikasjonsverktøy for markedsføring av produkter, tjenester og opplevelser, og som et ledelsesverktøy i organisasjoner
 • har kunnskap om hvordan budskap, tone og stil bør tilpasses ulike situasjoner, kommunikasjonskanaler, kontekster og kulturer

Ferdigheter

Studenten...

 • kan kommunisere om, analysere og løse utfordringer i tverrkulturell forretningskommunikasjon
 • kan kommunisere om, diskutere og løse etiske utfordringer i forretningslivet
 • kan forberede og gjennomføre internasjonale forhandlinger
 • kan anvende historiefortelling som et markedsførings- og salgsverktøy i kommunikasjon med kunder og forretningspartnere, og som et ledelsesverktøy i en organisasjon
 • kan skape effektive forretningsbudskap, som informative, negative og overtalende budskap
 • kan skrive profesjonelle forretningsbrev og -email.
 • kan kommunisere med partnere og kunder gjennom sosiale og digitale medier
 • kan holde muntlige presentasjoner, kommunisere i team og ansikt-til-ansikt.

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan kommunisere på engelsk med kunder og partnere i internasjonalt forretningsliv
 • kan anvende effektive kommunikasjonsstrategier i både skriftlige og muntlige situasjoner som er relevante for arbeid i internasjonale bedrifter
 • har relevant kunnskap om kulturelle forskjeller som påvirker kommunikasjon generelt, med spesiell vekt på etiske beslutninger, forhandlinger og markedsføring av produkter og tjenester.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Emnet undervises på engelsk. Det forventes at studentene deltar aktivt i diskusjoner, simuleringer og andre skriftlige og muntlige øvelser som gjennomføres i klasserommet og møter forberedt til undervisningen. Arbeidskravet i emnet registreres skriftlig, men deler av gjennomføringen er muntlig. I forbindelse med muntlige gjennomføringer av arbeidskrav er deltakelse obligatorisk, og skriftlige oppgaver i arbeidskravet må leveres til fastsatte frister. Det gis tilbakemelding på de ulike delene i arbeidskravet i løpet av emnet, som skal forberede studentene til avsluttende eksamen. Klasseromsundervisningen suppleres med ekskursjoner, bedriftsbesøk og gjesteforelesninger. Det legges også til rette for studietur til utlandet i samarbeid med studentene hvis studentene ønsker det, og emneansvarlig vil bistå studentene med å planlegge relevante bedriftsbesøk på studieturen. 

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Gjesteforelesninger, ekskursjoner og bedriftsbesøk organiseres i forbindelse med sentrale temaer i emnet. I tillegg brukes flere virkelige og fiktive case og simuleringer praktiske øvelser og diskusjoner i klassen. Det legges opp til studietur til utlandet arrangert i samarbeid med studentene hvis studentene ønsker det. 

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Alle eksamener gjennomføres på engelsk

Eksamensdel 1: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel 2: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Studentene holder en forberedt presentasjon med bruk av audio-visuelle hjelpemidler. I samtalen etter presentasjonen er hjelpemidler ikke tillatt. 

 

Eksamensdel 3: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 48 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt