Innledning

Studenten skal gjennom et prosjekt kunne benytte HTML- og CSS-teknikker for å kunne lage en interaktiv og kreativ løsning med animasjoner (CSS3-animasjon). Etter å ha fullført emnet skal studenten gjennom teamarbeid kunne utføre en kreativ prosess.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kan forklare hva HTML og CSS er og hva forholdet mellom disse er
 • har kjennskap til ressurser på nett som tilbyr løsninger på problemstillinger i sammenheng med HTML og CSS
 • kan forklare hva kreativitet er
 • kjenner til hvordan man arbeider effektivt i grupper

Ferdigheter

Studenten...

 • kan benytte HTML og CSS for å strukturere og stilsette innhold etter etablerte retningslinjer
 • kan benytte HTML og CSS for å lage interaktive løsninger med animasjoner
 • kan gjøre en vurdering av gyldigheten til ressurser på nett som tilbyr løsninger på problemstillinger vedrørende HTML og CSS
 • kan anvende strukturert kreativ metode for problemløsning
 • kan analysere gruppeprosessen i et team

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan anvende kreative teknikker og metode i et lite utviklingsprosjekt
 • kan redegjøre og reflektere over sine valg av løsninger
 • kan kritisk analysere og reflektere over gruppeprosesser i et team

Emnet inngår i

Valgemne for: 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og prosjektarbeid

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 36 timer

Selvstudium - 59 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 10 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 75 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 20 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

HTML-editor

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Sammensatt eksamen i gruppe bestående av en produksjonseksamen, en muntlig eksamen og en skriftlig hjemmeeksamen*

Varighet produksjonseksamen: 10 dager

Varighet muntlig eksamen: 15 minutter

Varighet skriftlig hjemmeeksamen: 10 dager

Gradering: Nasjonal karakterskala A-F (F er ikke bestått) 

Vekting: 100 % av sammensatt vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres i form av en 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.