Innledning

Etter å fullført Databaser 1 skal man kunne forklare hva en relasjonsdatabase er, hva den kan brukes til og hvordan den skiller seg fra andre former for persistent lagring. Man skal kunne modellere og strukturere data for et domene. Man skal kunne opprette tabeller, legge inn ulike typer data i disse, koble dem sammen og hente ut rapporter ved hjelp av SQL spørringer. Man skal kunne forklare og anvende prinsippene for god design (normalisering, nøkkelbruk).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten... 

 • kan definere og forklare forskjellen på data, struktur og presentasjon
 • kan forklare komponentene som inngår i et RDBMS
 • kan definere hva ACID-egenskapene er og hvorfor disse bør oppfylles
 • kan beskrive hva relasjonsalgebra er, og forklare mulighetene den gir ved å benytte begrepene kartesisk produkt, union, snitt og mengde
 • kan definere begrepene primær-, fremmed-, kandidat- og super-nøkkel, og anvende disse i relasjonsdatabaser
 • kan definere begrepene funksjonell avhengighet og normalisering
 • kan forklare hvilke administrative mekanismer som finnes i et DBMS og hvordan disse brukes til å opprette databaser
 • kan forklare roller og rettigheter i et DBMS
 • kan forklare forskjellen mellom en relasjonsdatabase og en dokumentdatabase

Ferdigheter

Studenten...

 • kan beskrive og utføre trinnene i utvikling av en EAR-modell fra kravspesifikasjonen til ferdig database, tegne en EAR-modell med korrekt notasjon og kardinalitet
 • kan bruke SQL for å utføre CRUD-operasjoner på databasen
 • kan bruke SELECT-spørringer med opsjoner til å hente rapport fra en enkelt tabell
 • kan kombinere og hente rapporter fra flere tabeller ved bruk av JOIN-klausuler
 • kan benytte de vanligste normaliseringsformene (UNF, 1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
 • kan bruke VIEW
 • kan utføre enkel brukeradministrasjon
 • kan modellere, opprette, legge inn data og hente ut rapporter fra en database med en viss kompleksitet (f.eks. 10-15 tabeller og 5-10 relasjoner)

Generell kompetanse 

Studenten...

 • kan forklare og eksemplifisere fordelene med å benytte en database og vurdere om disse er til stede i konkrete tilfeller
 • kan skissere livsløpet til en typisk database: modellering, opprettelse, bruk, revisjon, og eventuell migrasjon
 • kan forklare hvilke lover og regler som gjelder for lagring og bruk av personopplysninger i Norge
 • kan vurdere kvalitetskriterier for korte videoer som er produsert for opplæringsformål innen informasjonsteknologi

Emnet inngår i

Valgemne for: 

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Forelesninger, øvinger og avsluttende eksamen.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning: 48 timer

Selvstudium: 80 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen:12 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper: 48 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen: 12 timer

Anbefalt tidsbruk totalt: 200 timer

Arbeidsverktøy

MySQL database.

Eksamen

Eksamenstype: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler tillatt

Pensumlitteratur

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.