Innledning

Dette emnet bygger videre på emnet Forbrukeratferd, slik at det forutsetter kunnskap om beslutninger og beslutningsteori(er), læring, ønsker, behov og motivasjon, og holdning og holdningsendring. Innholdet i forbrukersosiologi vil starte en kort innføring i forbrukets historie og idéhistorie. Deretter vil emnet konsentrere seg om:

Sosiologiske perspektiver på forbrukeratferd

 • Normer og roller
 • Segmentering og målgruppetenkning
 • Sosial diffusjon og adopsjon
 • Distinksjoner

Forbrukersamfunnets ideologi

 • Iscenesatt identitet og opplevelser
 • Modernitet og postmodernitet
 • Risiko og sosial endring

Bruk og forbruk

 • Forbruk og relasjoner (gaveteori)
 • Varedannelse - Transformasjon av tinge til varer og relasjoner
 • Diffusjon

Forbrukets strukturer

 • Arbeidssamfunnet og forbrukersamfunnet
 • Hverdags- og friitidsforbruk
 • produktklassifisering
 • Forbruk og kjønn

Forbruk og makt

 • forbrukermakt
 • markedsmakt
 • forbrukerens avmakt
 • politisk forbruk

Forbrukets etiske dimensjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om forbrukets historie og idéhistorie.
 • har kunnskap klassiske og nyere sosiologiske og antropologiske teorier om forbruk.
 • kan gjøre rede for hvilke sosiale faktorer som styrer og påvirker forbrukerne, og hvilke sosiale systemer forbruk og varene inngår i utover kjøpet.
 • har kunnskap om forbrukets strukturer og kontekster og kunnskap om den strukturelle relasjonen varer/marked/forbruker.
 • kjenner til forskning på feltet.

 

Ferdigheter

Studenten...

 • kan finne og vurdere fagstoff som er relevante for en markedsavdeling og dermed kunne arbeide som markedsaktører på ulike nivåer i det offentlige eller bedrift.
 • kan diskutere forbruk både som identitet; som et subjektivt og meningsbærende fenomen, som politisk fenomen, og har innsikt i forbrukermakt og -avmakt.

 

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i både den psykologiske, atferdsorienterte forbruksatferd, og de sosiologiske kontekstene på en slik måte at de skal kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, alene og som deltaker i en gruppe.
 • kan formidle sosiologiske og antropologiske teorier om forbruk og problemstillinger knyttet til forbruk både skriftlig og muntlig.

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Læringsaktiviteter

Det vil bli gitt kontakt med foreleser i form av forelesninger i klasser og veiledning enkeltvis og i grupper. Det vil bli lagt vekt på diskusjoner og bruk av cases/oppgaver både individuelt og i grupper.

Anbefalt tidsbruk

225 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 5 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 72 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 60 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt