Innledning

I dette kurset vil studenten få bred kunnskap om forbrukerens atferd i markedet. Forbrukeratferd gir effekter på individ-, bedrift- og samfunnsnivå. Aktuelle temaer er:

 • Forbrukernes beslutningsprosess og beslutningsteori
 • Motivasjon og personlighet som drivkraft i forbruk
 • Forbrukerevolusjon
 • Forbrukernes persepsjon av stimuli
 • Forbrukernes evne til å lære og hvordan kunnskap blir brukt i forbrukervalg
 • Holdninger og holdningsendring
 • Familie, venner og sosiale gruppers påvirkning på kjøpsbeslutninger og forbruk
 • Sosiale klasser og forbrukeradferd
 • Kulturer og subkulturer i konsum
 • Teknologi, innovasjon og adopsjon av nye produkter
 • Etiske problemstillinger
 • Markedsundersøkelser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har bred kunnskap om sentrale forbrukerrelaterte teorier og modeller
 • har kunnskap om forbrukeratferds historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har bred kunnskap om psykologiske, biologiske, sosiologiske og økonomiske teorier som knyttes til forbrukeratferd
 • har kunnskap om forskjellige beslutningsmodeller en forbruker kan benytte før, under og etter et kjøp
 • har kunnskap om hvorfor forbrukere kjøper, hva de kjøper, hvordan de kjøper, når de kjøper og hvordan de evaluerer et kjøp

Ferdigheter

Studenten...

 • kan anvende relevant kunnskap om forbrukeratferd på praktiske og teoretiske problemstillinger, samt gjøre rede for sine valg
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som er relatert til forbrukeratferd
 • kan benytte relevante faglige verktøy og uttrykksformer

Generell kompetanse

Studenten...

 • har kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innen forbrukeratferd
 • kan utveksle synspunkter med andre om forbrukeratferd og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger gjennom relevante uttrykksformer

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Læringsaktiviteter

Den timeplanlagte undervisningen legges opp med forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid i klassen.

Anbefalt tidsbruk

200 arbeidstimer, hvorav 36 organiserte forelesningstimer

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell eksamen

Varighet: Tre timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Ingen hjelpemidler er tillatt

Pensumlitteratur

Solomon, Michael R., Gary J. Bamossy, Søren T. Askegaard og Margaret K. Hogg. 2016. Consumer behaviour: A European Perspective. 6. utg. Harlow: Prentice Hall. ISBN: 9781292116723. 

Samlet sidetall/pensum

500 sider

Anbefalt litteratur

Kardes, F.R, M. L. Cronley og T. W. Cline. 2011. Consumer Behavior: Sience and Practice, International Edition. S.l.: Cengage Learning. ISBN: 9780538746861.