Innledning

I dag er det slik at de aller fleste organisasjoner er nødt til å stadig endre seg for i det hele tatt å kunne overleve. De hyppige endringene stiller krav til både medarbeiderne i organisasjonen, og de menneskene som skal lede endringene. Endringslederens store oppgave er å legge til rette for at vi kan skape en ny organisasjonsvirkelighet, med utgangspunkt i de menneskene som finnes i organisasjonen. Enderingslederen skal vise vei og skape oppslutning til denne nye virkeligheten. 

Endringsledelse og innovasjon har som formål at studentene skal få forståelse for at velfungrenede organisasjoner bygger på et godt samspill mellom menneskene i organisasjonen, og at endringsledelse, organisasjonsutvikling og innovasjon må planlegges, fasiliteres og ledes på kloke måter i dette samspillet. 

Endringsledelseskompetanse er nødvendig og nyttig på flere nivå: Fra individuell bevissthet om egen rolle og påvirkningsmuligheter som medarbeider, endringsagent og endringsleder, via kunnskap og ferdigheter om hvordan vi kan skape gode team- og gruppeprosesser, til hvordan vi kan mobilisere ressurser og gode krefter i hele samfunnet for å skape utvikling og innovasjon. 

I dette emnet tar vi sikte på at studentene skal få et bevisst forhold til sin egen rolle som endringsledere på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå, og tilegne seg relevante kunnskaper og ferdigheter som gjør dem i stand til å fungere i slike roller.   Det legges vekt på at endringsledelse innebærer å forløse de gode ressursene som finnes i organisasjoner gjennom prosesser som er godt planlagt og gjennomført. Studentene får også solid erfaring i å analysere endringsprosesser og reflektere over hva som kan læres på veien videre.

Følgende nivå inngår:

Individnivå

 1. Aktør eller brikke? Medarbeiderskap som perspektiv og mulighet
 2. Individet som endringsagent og endringsleder
 3. Positivt lederskap og jakten på de positive kreftene
 4. En endringsleders oppgaver i endringsprosesser

 

Gruppe/team

 1. Grupper og team som organisasjonsform i endringsprosesser
 2. Kreative prosesser i grupper og team
 3. Hvordan skape og opprettholde konstruktive gruppeprosesser
 4. Faktorer som skaper motivasjon for endring
 5. Prosessledelse; metoder og ferdigheter
 6. Håndtering av mangfold, konflikter og motstand i endringsprosesser

 

Organisasjonsnivå

 1. Interne og eksterne drivkrefter for endring
 2. Endringsledelse; fra plan til praksis
 3. Den uforutsigbare gjennomføringsfasen
 4. Organisatorisk læring og organisasjonsutvikling
 5. Bygging av organisasjonskultur

 

Samfunnsnivå

 1. Endringsbølgene og kunnskapssamfunnet
 2. Demokratiske endrings- og innovasjonsprosesser
 3. Medarbeiderdrevet innovasjon
 4. Kjennetegn på det norske og nordiske arbeidslivet 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • har kunnskap om samspillet mellom drivkrefter for endring i omgivelsene og endringsbehov innad i organisasjoner og mellom organisasjoner, interessenter og aktører
 • har kunnskap om sentrale teorier, temaer, begreper og metoder innen endringsledelse  
 • har kunnskap om hvordan en leder endringer i organisasjoner med fokus på individbaserte behov og kompetanser, samt samhandling, mellommenneskelige prosesser og organisatoriske kapasiteter
 • kjenner til hva som kan skape motstand mot forandring og hvordan man kan håndtere den
 • har kunnskap om hvordan en kan lede utviklingsorienterte prosesser i grupper og team
 • har innsikt i hva som får folk til å bli motiverte for endring, samt ta ansvar og initiativ for endring
 • har kjennskap til selvledelse og medarbeiderskap som aktuelle fenomen og virkemidler i utviklingsorienterte organisasjoner
 • kan reflektere konstruktivt omkring egen rolle og påvirkning på/i endrings-, lærings- og innovasjonsprosesser

Ferdigheter

Studenten...

 • kan analysere og reflektere over pågående og/eller avsluttede endringsprosesser i lys av planer, gjennomføring, resultater og videre prosess
 • har erfaring i å være initiativtakere, tilretteleggere og pådrivere i endrings- og innovasjonsprosesser
 • har erfaring i å benytte ulike metoder og prosessverktøy for endring, utvikling og innovasjon
 • har organisert og deltatt i gruppeprosesser med fokus på endring, utvikling og innovasjon
 • har reflektert over og blitt bevisst egen rolle og muligheter som endringsagent på individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan reflektere over viktigheten av endringsprosesser i den globale kunnskapsøkonomien
 • kan tenke kritisk rundt endringsprosesser på samfunns-, organisasjons-, gruppe-  og individnivå
 • har utviklet en handlingsorientert innstilling til endring, utvikling og innovasjon på individ-, gruppe-,  organisasjons- og samfunnsnivå
 • har reflektert over egen gruppe- og teamatferd
 • har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til endringsledelse

Emnet inngår i

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i PR og samfunnspåvirkning

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i økonomi og ledelse

Læringsaktiviteter

Studiet legges opp med fokus på gjennomføring av to prosjektoppgaver som omhandler endringsprosesser på individ- og organisasjonsnivå. 

Det individrettede prosjektet vil innebære å bli bevisst på og reflektere over hva endringslederrollen innebærer, og refleksjon rundt ens egne muligheter og potensialer i rolle som endringsleder. Det vil bli lagt opp til gjennomføring av prosesser, metoder og verktøy for endringsledelse på forelesningsdager der studentene deltar aktivt både som prosessledere og deltakere.  

Det organisasjonsrettede prosjektet vil innebære å enten analysere en endringscase fra det praktiske arbeidslivet, eller gjøre en teoretisk analyse av organisasjonsendringer.

Disse oppgavene vil inngå i det obligatoriske arbeidskravet og danne grunnlag for begge de skriftlige eksamensoppgavene.

Anbefalt tidsbruk

800 timer

Arbeidslivstilknytning

Arbeidslivskontaktene skjer gjennom studentenes arbeid med det organisasjonsrettende prosjektet, samt bedriftsbesøk og/eller gjesteforelesere med erfaring og kunnskap om endringsledelse.  

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent 

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent) 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt 

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til frister i retningslinjer for eksamen for å få lov til å avlegge eksamen. 

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe (2-3 studenter)

Varighet: 2-12 uker

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 40 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

 

Eksamensdel: Muntlig individuell eksamen

Varighet: 20 minutter

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 20 % av samlet vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt