Innledning

Dette er et valgfag som kombinerer teori og praktisk forståelse. Faget retter seg spesifikt mot digital innholdsproduksjon i digitale kanaler. Faget vil være en blanding mellom teoretisk undervisning og praktisk arbeid. Studentene skal arbeide med oppgaver i visuell kommunikasjon der fotografiet og det multimediale har en fremtredende plass. Den skal gjennomføre arbeider både individuelt og i gruppe.  Forelesninger i teoretisk grunnlag suppleres av tematiske arbeider rettet mot det praktiske. Eksamensoppgavene vil være i fokus og selve produksjonen er læringen i slutten av kurset.

Følgende tema vil være sentrale i emnet: 

 • Bildekommunikasjon, visuell retorikk og semiotikk
 • Å skape resultater gjennom teori anvendt i praksisfeltet
 • Etikk og refleksjon over bilders bruk og effekter
 • Kamera- og lyslære
 • Kreativ brief
 • Postproduksjon: Photoshop, bridge, arkiveringsrutiner og systematisering.
 • Publisering på sosiale medier.
 • Lesning av mediebildet
 • Multimediale grunnprinsipper
 • Det fotografiske triangel (fokus på film og fotografi).
 • Dramaturgi og fortellerteknikk i bilder og film
 • Visuell retorikk
 • Storyboard og manusutvikling.
 • Hvordan bygge en historie.
 • Kommunikasjon og etikk
 • Multimedia (Film, lyd, stills)
 • Opphavsrett og rettigheter.
 • Prosjektstyring.
 • Sosiale medier og fotografi/film.
 • Postproduksjon
 • Sosiologi og antropologi i fotografi
 • Samfunnsforståelse
 • Markedsinnsikt
 • Religion- og kulturforståelse
 • Sosiale medier og Historiefortelling
 • Arbeidsmetodikk for fotografisk arbeid med ukjente, sosial ulikhet og religionsbakgrunn.

Dette er et valgfag som kombinerer teori og praktisk forståelse. 

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

 • kjenner til grunnleggende teorier om digital innholdsproduksjon, visuell kommunikasjon, merkebygging, heri også visuell retorikk og semiotikk (altså læren om tegn).
 • har kunnskap og forståelse om fagfeltet visuell kommunikasjon og kunnskap om hvilke hensyn som må tas ved valg av form og medium for sine visuelle produkter. Så vel funksjon, estetikk, som mediespesifikke egenskaper tillegges vekt.
 • kan redegjøre for kanalvalg og hensikt med budskapet mot en spesifikk målgruppe i egne produksjoner.
 • kan forstå og vurdere hvilke produksjonsmessige og økonomiske konsekvenser ulike valg har i forhold til visuelt uttrykk og form.
 • kan redegjøre for hvordan effekten av visuell kommunikasjon påvirker  merkevarebygging og designstrategi,  (Film og bilder)  og hvordan ta i bruk relevante virkemidler for å oppnå dette.
 • har oversikt over hvordan fotografiets rolle i visuell kommunikasjon har utviklet seg radikalt gjennom bruk av digitale medier og nye mediekanaler, samt innsikt i hvordan bruk av bilder i vår kultur har kommersielle, politiske eller etiske følger, og hvordan man kan forfølge sine mål gjennom denne kunnskapen.
 • har kunnskap om hva visuell retorikk er som akademisk disiplin.
 • kjenner til hvordan man kommuniserer til ulike målgrupper gjennom planlegging av strategisk visuell kommunikasjon.
 • har kunnskap om hvordan den multimediale produksjonen kan være en kulturbærer i samfunnet, og virke som en samfunnsengasjerende kraft.
 • forstår hvordan man kan påvirke et publikum gjennom bruk av planlagt visuell retorikk.
 • har innsikt i de teoretiske aspektene ved visuell kommunikasjon, samt forståelse for og trening i bruk av fotografi og film som strategiske verktøy.

Ferdigheter

Studenten...

 • kan ta egne beslutninger over hvilke strategiske visuelle kommunikasjonsløsninger og kanaler som bør brukes for å sikre høyest mulig effekt mot et definert publikum.
 • kan identifisere og prioritere målgrupper for den visuelle kommunikasjonen.
 • kan identifisere og skape et budskap i sin multimediale kommunikasjon som treffer en prioritert målgruppe.
 • kan gjennomføre fotografiske prosjekter basert på solid visuell kjennskap og tekniske ferdigheter.
 • behersker teknisk fotografering i forholdt til det fotografiske triangel og generell objektivforståelse.
 • kan benytte forskjellige metoder i planleggingen av multimedial historiefortelling, bruk av forskjellige visuelle verktøy, postproduksjon og kunne identifisere hvilke faktorer som kan påvirkes og planlegges i visuell historiefortelling for å komme frem til et budskap.
 • er i stand til å utarbeide både fotografier, lyd og film til en sammenhengende historie.
 • kan planlegge, og produsere, enkle multimedia-produksjoner som portrettintervjuer, korte reportasjeinnslag og korte visuelle historier som kan benyttes i en bedrifts kommunikasjon eller i journalistisk sammenheng.

Generell kompetanse

Studenten...

 • har innsikt i hvordan etisk reflektere over egen kommunikasjon i et samfunnsperspektiv.
 • kjenner til og kan reflektere teoretisk over visuelle uttrykk.
 • har kompetanse på fotografering og multimedial kommunikasjon samt bruken av denne i forskjellige kanaler for en fremtidig arbeidsgiver.
 • kan redegjøre for hvilke visuelle bidrag som passer hvilke kanaler i en kampanje.
 • kan identifisere og evaluere en kundes ønsker og behov for visuell/ multimedial kommunikasjon basert på egen analyse og omsette dette til visuell kommunikasjon.
 • har kompetanse i strategisk tenking, kommunikasjon, kreativitet, idéutvikling, samt planlegging av et budskap i ulike medier.
 • kan benytte visuell kommunikasjon i samspill med andre fagpersoner, slik at en målrettet kommunikasjon kan realiseres.
 • kan benytte visuell historiefortelling i merkebygging på sosiale medier. 

Emnet inngår i

Bachelor i markedsføring og merkevareledelse

Bachelor i markedsføring og salgsledelse

Bachelor i kreativitet, innovasjon og forettningsutvikling

Bachelor i digitalisering og økonomi

Bachelor i økonomi og ledelse

Bachelor i reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Bachelor i ledelse og servicestrategi

Bachelor i hotelledelse

Bachelor i innkjøpsledelse

Bachelor i HR og personalledelse

Bachelor i kreativ markedskommunikasjon

Bachelor i PR og kommunikasjon

Læringsaktiviteter

Undervisningen er basert på teoretiske forelesninger om bildets retorikk, etikk og sjangermessige problemstillinger i samfunnet. Studenten skal i tillegg til det teoretiske gjennomføre praktiske oppgaver fra pensum som skal leveres som praktiske oppgaver underveis i kurset. Undervisningen er basert på forelesninger og praktisk trening i visuell historiefortelling. Kurset vil kreve en stor grad av gruppearbeid og egeninnsats  både i selve undervisningen og mellom undervisningsøktene.

 

 

Valgfaget vil kreve en stor grad av pensumforståelse, omsette teoretisk forståelse til praktiske resultater, gruppearbeid og egeninnsats også mellom undervisningsøktene.

 

Oppgaven er krevende og forutsetter planlegging i god tid. 

Anbefalt tidsbruk

750 timer 

Arbeidslivstilknytning

Forelesningene vil suppleres med relevante eksempler presentert av gjesteforelesere.

Obligatorisk aktivitet

Arbeidskrav: Består av en eller flere oppgaver/aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Kvalifisert: G/IG (godkjent/ikke godkjent)

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Studenten må ha fått godkjent arbeidskravet i henhold til eksamensreglementets frister for å få lov til å avlegge eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Semesteret

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått)

Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamen: Kontinuasjon gjennomføres over 11 dager med ny oppgavetekst.