Innledning

Arbeidet med dette emnet skal gjennom workshops og veiledning av prosjekter i fullformat (spillefilm, TV-serie eller scenetekst) forberede studenten til arbeidet med Bacheloroppgaven, som bygger videre på utviklingsarbeidet fra dette emnet. Utvikling av manuskript i fullformat vil gå gjennom fasene idébeskrivelse, synopsis, og andre tekstformater, fram mot et "treatment" eller tilsvarende dokument, avhengig av abeidsmetodikk som avtales med veileder. Det forventes at studenten har et reflektert forhold til utviklingsprosessen og gjennom dette får anledning til å prøve ut sine metodiske valg i praksis.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • kan anvende dramaturgiske grep og narrative modeller for dramatiske verk i lengre formater
  • kan redegjøre for sentrale utviklingstrekk ved manusarbeid for lange prosjekter, hva som kreves av forarbeid, research og planlegging
  • kan utvikle prosjektrelaterte problemstillinger og forskningsspørsmål relevante for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

Ferdigheter

Studenten...

  • kan benytte kunnskap om dramatiske fortellinger til å utarbeide prosjektbeskrivelser i form av synopsis og treatment/ step outline, og gjennom dette presentere en skisse av det planlagte arbeidet i tråd med de gjeldende faglige forventinger
  • kan motta veiledning så vel som tilbakemelding i eget arbeid med problem- og prosjektbeskrivelser, og justere dette løpende i tråd med de innspill og tilbakemeldinger som gis
  • kan overskue og presentere et opplegge til dramatisk narrativ i lengre format, samt gjøre selvstendige valg mht dramaturgi og fortellergrep
  • kan benytte andre faggrupper kompetanse til å berike sitt eget prosjekt, så som innspill fra regissør, skuespiller, produsent

Generell kompetanse

Studenten...

  • kan legge en konkret plan for et kommende prosjektorientert arbeid som er realistisk med tanke på gjennomføring
  • kan drøfte problemstillinger og aktuelle tema med andre som arbeider innenfor fagområdet - faglig så vel som tverrfaglig - og gjennom dette bidra til faglig utvikling av god praksis
  • kan oppsøke og anvende relevant fagstoff  i eget arbeid

Emnet inngår i

Bachelor i manus

Læringsaktiviteter

Selvstendig arbeid og arbeid i skriverom, workshops, individuell og gruppevis veiledning, presentasjon og dialog der både studenter, lærere og eksterne veiledere er deltakere.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og individuell veiledning - 100 timer.

Selvstudium/manusarbeid - 200 timer. 

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 50 timer. 

Studentarbeid med prosjekter, feltarbeid/bakgrunnsforskning, visuelt materiale mv. - 50 timer

Utviklingsarbeid, individuelt eller i grupper - 100 timer.

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 100 timer.

Anbefalt tidsbruk totalt - 600 timer

Arbeidsverktøy

Anvendelse av Final Draft programvare. Bruk av billedredgeringsverktøy til moodboards o.a. der dette er aktuelt.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått) 

Vekting: Bestått av hel vurdering 

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt 

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av hjemmeeksamen: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling som ved ordinær eksamen.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter.

Merknader

Dette emner leder inn til det avsluttende bacheloremnet, og for å få fullt utbytte av undervisningen, bør studenten ha fullført 1. og 2. år av Bachelor i manus. Vi vil særlig peke på at gjennomført og bestått emne FTV209 Lange Formater 2 eller tilsvarende er en forutsetning for å følge den faglige progresjonen i emnet.