Innledning

Hensikten med emnet er at studenten skal møte praktisk arbeid i relevante audiovisuelle produksjonsmiljøer enten via bransjen eller via deltakelse i manusutvikling og/eller praktisk produksjon, lære om denne, og knytte kontakter i bransjen. Gjennomføres i form av praksis i produksjonsselskap/bedrift eller som kvalitative studier av praksis. I tillegg utarbeides en skriftlig praksisrefleksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten...

  • har særlig kunnskap om manus og/eller produksjonsrelatert arbeid i en mediebedrift eller generell kunnskap om hvordan arbeidssituasjonen er i manusutviklingsfeltet
  • har kjennskap til profesjonell manusutvikling og/eller produksjon og samspillet mellom de ulike fagfunksjonene eller ansatte i bedriften

Ferdigheter

Studenten...

  • kan reflektere over egen og/eller andres faglige praksis i manusutvikling og/eller produksjon

Generell kompetanse 

Studenten...

  • har forståelse for samarbeid og teambygging slik at han/hun kan opptre med profesjonalitet og bransjeetisk forståelse, og samhandle med kolleger på en forsvarlig måte

Emnet inngår i

Bachelor i Manus

Læringsaktiviteter

Veiledning av veileder på praksisstedet og emneansvarlig.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 10 timer

Praksisarbeid eller studieprosjekt - 150 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 40 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen*

Varighet: Emnets varighet 

Gradering: Nasjonal karakterskala B/IB (Bestått/Ikke bestått)

Vekting: Bestått av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

*Kontinuasjon av eksamensdel: Kontinuasjon gjennomføres ved å levere oppgave på nytt med samme problemstilling. 

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.